Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bobří soutěska

Vyhledávání

Bobří soutěska

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Loučky u Vern., Velká Javorská
Mapové listy: 0242, 02421
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Soutěska Bobřího potoka ve V. okraji obce Loučky (východně od Verneřic) asi 2 km JZ. od Velké Javorské.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Erozní zářez potoka v čedičové intruzi, vodopád potoka.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 869

Geologie

Geologická charakteristika: Bobří potok protéká V. směrem od Verneřic přes obec Loučky pyroklastiky svrchního subkomplexu s relativně malým spádem. Ve V. okraji posledně zmíněné obce si jeho koryto prořezává soutěsku, počínající v bazanitové intruzi. Dále pokračuje stejným směrem již v efuzivních produktech spodního subkomplexu, které opouští při stočení toku k JV., směrem na Janovice. Důvodem vzniku vodopádu je práh tvořený odolnější horninou - bazanitovou intruzí.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, geomorfologie, botanika, petrologie
Jevy: vodopád, soutěska, intruze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, akvatická (činnost vody)
Hornina: bazanit, vulkanoklastika
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2418     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hlavním důvodem ochrany je botanické a geomorfologické hledisko. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Česká Lípa, 5. 4. 1968; změny nebo doplnění: ONV Děčín, 17. 5. 1968.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Maloplošné chráněné území je součástí CHKO České středohoří. Autorovi nejsou známy žádné okolnosti ohrožující geologickou hodnotu lokality.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Klein, V. et al. (1966): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-53-B-a Úštěk. - Archiv ÚÚG, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 10.11.94
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 869 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/869.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vladimír Cajz, 1990


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]