Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Břidličná

Vyhledávání

Břidličná

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Vernířévice u Sobotína
Mapové listy: 1442, 14422
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Horní úsek z. svahu Břidličné hory (k. 1358) na hlavním hřebenu Hrubého Jeseníku.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Volné horské sutě kvarcitů při a nad horní hranici zalesění.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 842

Geologie

Geologická charakteristika: Volné sutě světlých drakovských kvarcitů v horní části z. svahu Břidličné hory (nad vrstevnicovou pěšinou) obsahují nehojné bloky se zachovalými zbytky makrofauny (Arenicolites, pravděpodobní brachiopodi rodu Rhenorensselaeria, mlži Grammysia ?). Jde o případy zachování v silně sericitických kvarcitech značně dynamicky postižených, v nichž je přítomnost makrofosilií zcela výjimečným jevem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: paleontologie, petrologie
Jevy: suť, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání
Hornina: kvarcit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 3408     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Paleontologická lokalita v drakovských kvarcitech spodního devonu. Příklad zachování makrofauny v regionálně metamorfovaných horninách silně dynamicky postižených.Lokalita je součástí vyhlášené PR Břidličná. Ochrana ZCHÚ vyhlášena 19.3.2008. Předmětem ochrany kryogenní geomorfologické útvary (skály, kamenné proudy, kamenná moře, polygonální půdy), subalpínské a lesní biotopy klimaxových smrčin a (smrkových) bučin s prameništi a s výskytem vzácných a silně a kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita je na území se stálou ochranou.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 7.11.2011;

Literatura

Chlupáč, I. (1975): Nové nálezy fauny v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku a jejich význam. - Čas. Mineral. Geol., 20, 259-271. Praha. Chlupáč, I. (1989): Fossil communities in the metamorphic Lower Devonian of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia. - N. Jb. Geol. Palaont., Abh., 177, 3, 367-392.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 29.06.93
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 02.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 842 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/842.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]