Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kaní hora

Vyhledávání

Kaní hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Skorošice
Mapové listy: 1422, 14221
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Lomy asi 1 km za křižovatkou silnic ze Skoršic na Vlčice, západně od státní hranice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skupina kamenolomů: Forster I a II.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 805

Geologie

Geologická charakteristika: Nejstarší intruze žulovského plutonu, označovaná v literatuře jako diorit typu Hutberg (Scharff 1920). Na základě přepočtu chemických analýz z prací Scharffa a výsledků vlastního pozorování výbrusů se jedná o křemenný monzodiorit (místy až monzodiorit), viz. Jedlička (v tisku). Ve spodním lomu jej prochází biotitamfibolický granodiorit.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: těžební činnost a její následky, petrologie, mineralogie
Jevy: charakteristická hornina, intruze
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granodiorit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka nejstarších intruzí Žulovského masívu, tvořené kvarcmonzodioritem (tzv. Černá žula). V horním opuštěném lomu je v původně nejstarší intuzi založena lomová stěna. Spodní 1 m odkrývá průnik mladšího granodioritu starším kvarcmozodioritem.
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Horní lom je dnes opuštěný v bývalém vlastnictví ČMPK (SDPK), o spodní lom má údajně zájem a.s. Teramo Vápenná. Celé území, kde se Hutberg nachází, se týká restitučních nároků církve.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Jedlička, J. (1993): Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník). - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992, 45-46. Praha. Scherff, P. (1920): Petrographische Studien im Granitodioritischen Eruptivgebiet von Friedberg. - Inn. Disertation, Univ. Greifswald. Druck Barta a Company. Breslau.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jedlička Jaromír, 02.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 20.07.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 805 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/805.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na Kaní horu od západu, lom je viditelný uprostřed., Pavla Gürtlerová, 2011
Spodní lom., Pavla Gürtlerová, 2011
Spodní lom na biotit-amfibolický granodiorit., Pavla Gürtlerová, 2011
Spodní lom., Pavla Gürtlerová, 2011
Spodní lom., Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]