Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom u Svatého Štěpána

Vyhledávání

Lom u Svatého Štěpána

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Zlín
Katastrální území: Svatý Štěpán (Brumov-Bylnice)
Mapové listy: 2543, 25433
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: 1050 m JZ. od soutoku Vláry a Vaškova potoka.
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom zahloubený do svahu, ve spodní části zasypaný sutí.
Technický objekt: lom
ID : 731

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěném lomu výchází nad zasucenou spodní částí v délce několika desítek metrů (nepravá mocnost) vystupují flyšové vrstvy svobodnického souvrství vlárského vývoje bělokarpatské jednotky. Jedná se o hrubé, gradačně zvrstvené až homogenní lavice pískovců, které se nepravidelně střídají s tence vrstevnatými laminovanými a čeřinovitými pískovci (Boumovy intervaly Tb, Tc, Td) a většinou vápnitými jílovci s střepinovitým rozpadem. Dále jsou přítomny pevné, modrošedé tříštivé slínovce. Pískovce dosahují mocnosti od 2 do 260 cm. Na spodních vrstevních plochách pískovců se nacházejí četné proudové stopy a bioglyfy. Přínos detritického materiálu je podle měření proudových stop převážně od V. Poměr mezi jílovci a pískovci v profilu je proměnlivý, celkově převládají pískovce v poměru 3 : 1. Faciálně náleží tyto sedimenty k vnější části náplavového kužele. Na základě studia mikrofauny a vápnitého nanoplanktonu bylo stáří těchto sedimentů stanoveno v rozmezí paleocénu. Vhodná exkurzní lokalita.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů
Témata: stratigrafie, sedimentologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchozy svobodnického souvrství vlárského vývoje bělokarpatské jednotky. V roce 1968 byla lokalita zařazena do exkurzního programu 23. světového geologického kongresu v Praze. Jedinečná ukázka flyšové sedimentace, stratigraficky významná lokalita. Lom se nachází na území CHKO Bílé Karpaty.
Součást VCHÚ: CHKO Bílé Karpaty
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Prozatím nejsou, hrozí využití jako skládka.

Literatura

Marschalko, R. (1985): Sedimentologické a stratigrafické rezy bielokarpatskou jednotkou. MS GÚ SAV Bratislava. Menšík, E. et al. (1968): Contact between the Bohemian Massif and the Carpathians. - Guide to Excursion 14 AC, International Geological Congress, 23. Session. Prague. Stráník, Z. - Krejčí, O. - Menčík, E. (1986): Přínos studia geotraverzů pro geologii bělokarpatské jednotky a řešení jejího vztahu k vnějším jednotkám magurského příkrovu a bradlového pásma. MS ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Krejčí Oldřich, 21.11.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 731 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/731.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]