Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Průkopa

Vyhledávání

Průkopa

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Zlín
Katastrální území: Lutonina, Jasenná na Moravě
Mapové listy: 2532, 25324
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Zářez nedostavěné železnice 750 m JV. od J. kostela v Jasenné, 400 m SV. od k. 446.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zářez železnice ve svahu.Odkryv vsetínských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky magursého flyše.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 692

Geologie

Geologická charakteristika: Odkryv vsetínských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky magursého flyše (svrchní eocén). Vsetínské vrstvy jsou zde v pelitickém vývoji, jílovce jsou vápnité a vyznačují se barevnou proměnlivostí šedých a šedohnědých odstínů. Mají střepovitý až střípkovitý rozpad a vyskytují se v polohách s proměnlivou mocností. Podřadně se vyskytují šedohnědé, jemnozrnné, vápnité a glaukonitické pískovce, které tvoří desky až lavice mocné ojediněle i přes 1 m (max. 4,5 m). Vrstvy jsou intenzivně provrásněné a tektonicky porušené zlomy různého charakteru.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - eocén
Témata: stratigrafie, strukturní geologie (tektonika), sedimentologie
Jevy: zvrstvení, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 877     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejlepší profil vsetínskými vrstvami na území republiky. Vhodná exkurzní lokalita.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Problémem na lokalitě je zarůstání náletovou vegetací. Nejvýznamější výchozy by se měly pravidelně od této vegetace čistit. Doporučeno zahrnout pod ochranu PP i geologické fenomény. 18.10.2012;

Literatura

Plička, M. et al. (1980): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 25-324 Vizovice. - MS ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Krejčí Oldřich, 27.10.93
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 03.02.03, Krejčí Oldřich 18.10.12, Kukal Zdeněk 27.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 692 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/692.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 2012
Oldřich Krejčí, 2012
Oldřich Krejčí, 2012
Oldřich Krejčí, 2012
Oldřich Krejčí, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]