Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kalendář věků

Vyhledávání

Kalendář věků

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Břeclav
Katastrální území: Dolní Věstonice
Mapové listy: 3412, 34124
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: Opuštěná cihelna na vých. okraji obce, 2,4 km JJZ. od kóty 173, 2 km SSV.m od kóty 550.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: 15 m vysoká stěna v cihelně.
Technický objekt: hliniště
Exkurzní lokalita: ano
ID : 676

Geologie

Geologická charakteristika: Na bázi profilu je odkryta mocná vrstva spraše s malakofaunou střednopleistocéního stáří. Na spraš nasedá parahnědozem (PK III - R W), výše jsou tři černohnědé horizonty humózní černozemě (PK II) oddělené splachovými sedimenty a spraší. Parahnědozem je bez paleontologických nálezů. Komplex černozemí s mezivrstvami obsahuje stepní faunu. Ve spodní černozemi a spraši mezi spodní a střední černozemí, jsou přimíšeni i teplomilní měkkýši. Výše popsané horizonty jsou překryty mocným komplexem nejmladších spraší, který rozděluje tenká světlehnědá půda (PK I). Jedná se o stratigraficky významný půdní komplex, protože gravetienský (pavlovienský) horizont spočívá na jejím povrchu (29-22 tisíc let BP). Pro kulturní vrstvu pavlovienu jsou typické nálezy jedle a smrku. Méně odolné stepní prvky se ojediněle objevují uvnitř PK I, který je však vlivem dekalcifikace převážně sterilní. Tyto jsou nahrazeny tundrovými druhy spjatými se šedavým horizontem iniciální pseudogleje. Na povrchu je vyvinuta recentní černozem. V příslušných sprašových horizontech často nacházíme svrchnopleistocéní obratlovčí faunu: mamut, srstnatý nosorožec, sob, vlk, liška aj. Ve dně cihelny bylo vrty zjištěno další 15 m mocné souvrství spraší, svahových sedimentů, fluviálních písků s dvěma půdními komplexy (PK IV?, PK V?). Na S svahu Pavlovských vrchů východně od Dolních Věstonic (nad popsanou cihelnou cca 100m) bylo v letech 1987-1988 těžbou spraší pro hráze Novomlýnské nádrže odkryto složité 10-16 m mocné souvrství eolických a svahových sedimentů včetně fosilních půd a půdních sedimentů, porušených sesuvy a soliflukcí. Významné jsou nálezy artefaktů, zvířecích kostí a v poslední době koster čtyř jedinců lovců mamutů ze dvou hrobů (kulturní vrstva pavlovienu). V podloží tohoto souvrství je místy vyvinuta spodnopleistocéní 40 m terasa Dyje a místy přemístěné sedimenty ždánicko-hustopečského souvrství (eger). V několika dalších defilé vystupují kvartérní sedimenty s třemi fosilními zdvojenými PK (tzv. plastosoly). Nejstarší PK zahrnuje dva rubefikované braunlehmy s půdou typu slínovatky v nadloží. Mladší PK se sestává ze spodního, mírně rubefikovaného, a svrchního, hnědě ozemněného braunlehmu. Nejmladší zahrnuje také dva braunlehmy, spodní z nich si uchovává původní braunlehmový ráz, svrchní byl výrazně illimerizován a granulován. Všechny uvedené půdy jsou vysoce polygenetické. Z typologické příslušnosti a stupně polygeneze vyplývá, že jejich tvorba mohla naposledy probíhat v teplých obdobích mindelského glaciálu (PK VII - PK IX). Pedostratigraficky lze však předpokládat stáří vyšší (až spodnopleistocénní).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie, archeologie, kvartérní geologie
Jevy: říční terasa, vrstva, zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru), sedimentární
Hornina: spraš, sprašová hlína
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2318     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Světoznámý svrchnopleistocénní sprašový profil se 3 interstadiálními a 1 interglaciální půdou a 2 mladopaleolitickými horizonty na území Biosférické rezervace Pálava. Stratotyp srovnatelný s Stillfrierem A - stratotyp pro oblast jižní Moravy a Dolního Rakouska.
Součást VCHÚ: CHKO Pálava
Střety zájmů: bez střetů, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Zatím bez střetů, riziko sesuvů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Havlíček, P. (1991): Dolní Věstonice II. - nová významná kvarterně geologická lokalita. - Acta Univ. Carol., Geol., vol. 3/4, 233-288. Praha. Havlíček, P. - Tyráček, J. (1993): Excursion no. 4, Quartery of Southern Moravia. - in. Palaeontologische Gesellschaft 63. - Čes. geol. spol. a Universita Karlova. Smolíková, L. (1991): Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice. - Acta Univ. Carol., Geol., vol. 3/4, 289-302. Praha. , Zeman A. et al. (1986): Zpráva o přehledném výzkumu kvartéru a geomorfologie v úseku Jih se zaměřením na morfostrukturní analýzu pro vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků. - MS Archiv Čes. geol. ústavu, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel, 29.11.93
Aktualizoval(a): Havliček Pavel 03.11.08, Kukal Zdeněk 22.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 676 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/676.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Sprašové souvrství se svrchnopleistoceními fosilními půdami (černozemě) v podloží parahnědozem - na bázi výchozu střednopleistocenní spraš., Jiří Burda, 2012
Část informační tabule na lokalitě., Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Jiří Burda, 2012
Jakub Březina, 2008
Jakub Březina, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]