Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Koňský vrch

Vyhledávání

Koňský vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Písek
Katastrální území: Zahořany
Mapové listy: 2221, 22214
Geologická správní oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: Zalesněná elevace Koňský vrch /kóta 587/ jv.od obce Zahořany
Charakteristika objektu: Vrch s přirozenými výchozy erlanů s charakteristickou morfologií a složením skal
ID : 470

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita leží těsně při kontaktu metamorfovaného ostrova s granitoidy středočeského plutonu. Je příkladem rozsáhlého výskytu zelenošedých erlanů s typickou minerální asociací /granáty, pyroxeny, plagioklasy, vesuvian typický/. Lokalita poskytuje též možnost studia vztahu synkinematických granitoidů /ortorul/ k metamorfovaným horninám ostrova.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - ostrovní zóna středočeského plutonu
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie, mineralogie, geomorfologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typický výskyt erlanů, které reprezentují metasomaticky přeměněné karbonáty. Místní dominanta, mineralogická lokalita.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Chlupáč I./1991/: Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory.-Čas.Mineral.Geol.36:163-173.Praha. Svoboda J./1933/: Metamorfovaný ostrov sedlčansko-krásnohorský-.Archiv přírodověd.Výzkum Čech,18,4:1-62.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 22.11.92

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 470 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/470.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]