Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Myšenecká slunce

Vyhledávání

Myšenecká slunce

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Písek
Katastrální území: Myšenec
Mapové listy: 2241, 22414
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: 100 m zsz.od kostela v Myšenci, 3 km s.od Protivína. Celková výměra 0,01 ha.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Žíla pegmatitu s paprsčitě uspořádanými krystaly turmalínu za domem čp. 3.
ID : 455

Geologie

Geologická charakteristika: Poblíž domu čp.3 v obci Myšenec je v zářezu cesty odkryta 3 m mocná žíla blokového pegmatitu, který proniká porfyrickým amfibol-biotitickým melanokratním křemenným syenitem, nepříliš výrazně usměrněným. Živcové krystaly, někdy se zřetelně automorfním omezením, dosahují v pegmatitu velikosti až 15 cm. Křemen je zčásti vyvinut v růženínové odrůdě. Pegmatit obsahuje černý turmalín (odrůdu zvanou skoryl). Kulovité, paprsčité nebo radiálně paprsčité agregáty dlouze sloupcovitého až jehlicovitého turmalínu jsou označovány jako turmalínová slunce. Tyto útvary jsou ve světlých kyselých horninách (žulách a pegmatitech) i makroskopicky velmi nápadné, neboť dosahují velikosti několika centimetrů, případně i decimetrů. Dlouze sloupcovitý turmalín tvoří na této lokalitě paprsčité agregáty o délce až 80 cm. Turmalín je často příčně rozpukán a vyhojen křemenem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: mineralogie, petrologie, ložisková geologie
Jevy: žíla (hydrotermální)
Původ geologických jevů (geneze): hydrotermální mineralizace
Hornina: pegmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 984     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zbytek pegmatitové skalky v Myšenci je jedinečnou jihočeskou mineralogickou zvláštností.Vyhlášení ZCHÚ: ONV Písek, 4. 12. 1985.
Střety zájmů: sběratelství, turistika
Popis střetů zájmů: Lokalita přímo v obci, navíc mezi veřejností poměrně známá, je častým předmětem zájmu a agregáty turmalínu silně trpí otloukáním.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Špatně odkrytá. 14.09.2010; Dům čp. 3 je v současné době nově zrekonstruován, včetně ca. 1 m vysoké podezdívky plotu zahrady ze skládaných kamenů. Zářez cesty už neexistuje a není vidět ani žádný náznak pegmatitové žíly, i když v podezdívce plotu jsou použity kameny tvořené pegmatitem s turmalínem. Snad bude nejlepší lokalitu zachovat i nadále. 24.9.2002;

Literatura

Fišera M. et al.(1982): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 22-414 Protivín.-Ústř.úst.geol.Praha. Chábera S.(1982): Geologické zajímavosti jižních Čech.-Jihočeská vlastivěda, Ř.B.Jihočes.nakl.České Budějovice. Láznička P.(1965): Mineralogie středočeského plutonu.-(Rozmnož.předn.,45 str.) - Národní muzeum a Společnost Národního muzea v Praze.Praha. Oswald J.(1964): Turmalínová slunce v Myšenci u Protivína.-Sbor.Jihočes.Muz.(Č.Budějovice), Přír.Vědy,4,167.České Budějovice. Plíšek A. (1963): Geologické a petrografické poměry v severovýchodním okolí Protivína.-MS Geofond.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Slabý Jaromír, 10.11.94
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 14.09.10, Seifert Antonín 24.09.02

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 455 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/455.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Černý turmalín - skoryl v pegmatitové žíle, Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2005
Antonín Seifert, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]