Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Medvědí skála

Vyhledávání

Medvědí skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Mikulovice
Mapové listy: 0231, 02313
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Kóta 924, asi 1.1 km JZ. od Mikulovic a .2 km VSV. od Lesné.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Ortorulová skála, která reprezentuje nejvyšší bod kateřinohorské klenby.
ID : 328

Geologie

Geologická charakteristika: Medvědí skála je tvořena hrubozrnným porfyrickým muskovit biotitickým metagranitem. Nepříliš mocné zbřidličnatělé polohy odpovídající okatým ortorulám představují zóny deformace střižného charakteru, kterými jsou metagranity v centrální části kateřinohorské části prostoupeny. Z geomorfologického hlediska Medvědí skála představuje vypreparovanou elevaci odolnějších hornin na bázi denudovaného zvětrávacího profilu terciérního peneplénu. V geomorfologii se takto vyniklé skalnaté suky označují jako torry. Na jejich pozdější modelaci a vzniku rozsáhlých blokových akumulací v jejich okolí se podílelo mrazové zvětrávání v pleistocenu. Ortorula je totiž hrubě kvádrovitě rozpukaná systémem přibližně vertkálních puklin. Mimoto se uplatňuje subhorizontální foliační odlučnost. Při povrchovém zatékání voda proniká do větších diakláz i do subhorizontálních puklin, kde se uplatnili hlavně trhací účinky ledu. Hornina je nejvíce rozrušována při horní ploše pukliny. V důsledku tohoto zvětrávání se místy vytvářejí velké žokovité bloky, které jsou jakoby na sobě naskládány. Mrazová činnost při zaoblování hran se neomezuje jen na skalní výchozy. Působí také na bloky posunuté soliflukcí po svahu. Zde můžeme pozorovat, že části bloků vyčnívající nad povrch jsou zaoblenější něž části uložené v sedimentech.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, geologie, geomorfologie
Jevy: tor (izolovaná skála), deformační stavby, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dobře odkrytý významný petrografický typ kateřinohorské klenby, pozoruhodný morfologický útvar představující vypreparovanou elevaci odolnějších hornin na bázi denudovaného zvětrávacího profilu.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k ochraně lokality. 8.10.2009;

Literatura

Mlčoch, B. et al. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 02-314 Litvínov. - ÚÚG Praha. Škvor, V. et al. (1970): Závěrečná zpráva o geologických výzkumech Krušných hor a Smrčin (1960 - 1969), díl 2. - Archiv ČGU Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 05.11.94
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 08.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 328 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/328.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Mrazovým zvětráváním vypreparovaný skalní suk z odolnějších hornin hrubozrnného porfyrického muskovit-biotitického metagranitu., Markéta Vajskebrová, 2017
Mrazovým zvětráváním vypreparované skalní útvary z odolnějších hornin hrubozrnného porfyrického muskovit-biotitického metagranitu., Markéta Vajskebrová, 2017
Odolnější hrubozrnný porfyrický muskovit-biotitický metagranit., Markéta Vajskebrová, 2017
Pavla Gürtlerová, 2003
Pavla Gürtlerová, 2003
Pavla Gürtlerová, 2003
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]