Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hády - Růženin lom

Vyhledávání

Hády - Růženin lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Maloměřice
Mapové listy: 2441, 24413
Geologická správní oblast: Brněnská aglomerace, tišnovská a kuřimská kotlina
Lokalizace: Jihozápadní úbočí kóty Hády (424 m n. m.),jižní část areálu maloměřických lomů
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přesmyk granodioritů brněnského masivu přes vápence líšeňského souvrství
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3271

Geologie

Geologická charakteristika: U vstupu do spodní etáže Růženina lomu jsou na stěnách lomu obnaženy drcené horniny brněnského masivu (středně zrnitý biotitický granodiorit misty s amfibolem). Tyto magmatity jsou nasunuty patrně mladovariskými pohyby na komplikovaně zvrásněné svrchnodevonské až spodnokarbonské vápence hádsko-říčské (v lomu určen svrchní famen) líšeňského souvrství. Drcená zóna na styku je přibližně 2 m mocná, upadá mírně k jihu až jihozápadu. Je temně zbarvená, pravděpodobně zčásti grafitizovaná. Podél násunové plochy jsou ve stěnách lomu rozmístěny čočkovité bloky svrchnofrasnských vilémovických vápenců macošského souvrství, tektonicky vytažené do této pozice. Z celkové dnešní konfigurace vyplývá, že se granitoidy brněnského masivu dostaly do tektonického nadloží paleozoických sedimentů násunem k severu až severovýchodu. Délka přesunutí krystalinika přes paleozoické sedimenty je minimálně v řádu stovek metrů. Čelní severozápadní stěna nejnižší etáže Růženina lomu (nad jezírkem) odkrývá nad balvanitým suťovým svahem monoklinálně (generelně k východu) rytmicky deskovitě vrstevnaté kalciturbidity líšeňského souvrství. Ve spodní části stratigrafického sledu jsou časté brekciovité vápence, jejichž bloky můžeme sledovat při patě svahu nad jezírkem. Do nadloží přecházejí do tmavěšedých biodetritických vápenců střídajících se v různých poměrech s deskami černošedých jílovitých vápenců až vápnitých jílovců. Rovněž tyto uvedené litotypy můžeme lépe sledovat na skutálených blocích, nežli v samotné stěně. V určitých částech profilu převažují svojí mocností desky černošedých vápnitých prachovitých břidlic nad deskami organodetritických vápenců. Vedle hlavních popsaných litotypů jsou zastoupeny polohy mikritických vápenců, lokálně jsou hojné rohovce. Častá je laminace a gradační zvrstvení. O neklidné sedimentaci a významné úloze mořských proudů svědčí rovněž střídání různorodého materiálu a polohy sedimentárních brekcií.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum - brněnský masiv, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - tournai
Témata: sedimentologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: deformační stavby, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): tektonická, magmatická, sedimentární
Hornina: granodiorit, vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jeden z mála odkrytých tektonických fenoménů na území města Brna. Kontakt líšenského a macošského souvrství a násun brněnského masivu na sedimenty paleozoika.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Navrženo k ochraně. Doporučeno spojit celé území Hády ( id = 3171,3172,3173) do jednoho komplexu případně rozšířit stávající chráněná území id 1127- Velká Klajdovka a 2554- Kavky. Stav dobrý 04.11.2011;

Literatura

Gilíková H. et al. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 24-413 Mokrá-Horákov. – MS Čes. geol. služ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gilíková Helena, 01.11.10
Aktualizoval(a): Gilíková Helena 14.01.11, Otava Jiří 04.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3271 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3271.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Dokumentace kontaktu jurských vápenců v nadloží a podložních hádsko-říčských vápenců (líšeňské souvrství)., Helena Gilíková, 2010
Celkový pohled k jihozápadu na přesmyk granodioritů brněnského masivu na kalciturbidity líšeňského souvrství (tournai)., Jiří Otava, 2005
Celkový pohled do lomu., Jiří Otava, 1999


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]