Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dumortieritový pegmatit na Miskovickém vrchu

Vyhledávání

Dumortieritový pegmatit na Miskovickém vrchu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Miskovice
Mapové listy: 1332, 13324
Geologická správní oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: Okraj pole cca 30 m od zarostlého jámového lůmku jv. od Miskovického vrchu
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Odžilek pegmatitu při povrchu v blízkosti zašlého lůmku, zdrojové lokality raritního typu dumortieritového pegmatitu
Technický objekt: lom
ID : 3189

Geologie

Geologická charakteristika: Během mapovacích pracích pro list Kolín a později při podrobnějším průzkumu byl odhalen drobný odžilek zvláštního typu pegmatitu nedaleko zašlých lůmků na Miskovickém vrchu. Tento velmi hrubozrnný pegmatit, odpovídající pegmatitu poprvé popsanému z Miskovického vrchu Fialou (1954) a později Losertem (1956), obsahoval nápadné tlustě tabulkovité béžově narůžovělé krystaly muskovitu o velikosti do 7 cm, nepravidelné a nedokonale omezené krystaly K-živce, a šedá zrna křemene s náznaky krystalových ploch. V naduřené části žíly měl vyvinuté drobněji zrnité turmalinové jádro tvořené vějířovitým agregátem černého turmalínu prorůstajícího s bezbarvým křemenem. Velmi hrubozrnné partie místy obsahují tmavé turmalínové krystaly o délce až 7 cm a šířce do 2 cm. Krystaly turmalínu jsou v jádře černé, na okraji místy prosvítají se slabým zelenavým až modravým zabarvením (foto 9-10). S turmalínem se zde vyskytuje další borosilikát – dumortierit (Al, Fe)7(BO3)(SiO4)3O3 – ve formě zelenavých sloupcovitých krystalů a jejich paralelních až vějířovitých agregátů v hrubozrnném pegmatitu. Jeho jednotlivé krystaly dosahují délky max. 6–7 cm. Na čerstvém lomu je dumortierit skelně lesklý, avšak často je zatlačován sericitem zbarveným železitým pigmentem a se zvětráním ztrácí lesk i barvu (foto 9-11). Dlouze sloupcovitý až jehlicovitý dumortierit je vrostlý do křemene i draselného živce, v muskovitu tvoří dlouze prizmatické matné krystaly nebo jejich radiálně paprsčité agregáty. Nejmladší generace dumortieritu tvoří bezbarvé bělavé jemně vláknité až plstnaté shluky. Dalšími makroskopicky pozorovanými akcesoriemi je arzenopyrit ve formě plochých zrn s povrchem přeměněným na sekundární minerály (skorodit), a dále zirkon a apatit. Materiál byl předán k dalšímu studiu a popsán spolu s materiálem z dalších lokalit v kutnohorském krystaliniku a moldanubiku Cempírkem a Novákem (2005) a Cempírkem et al. (2006), kteří prostudovali složení zonárního turmalínu řady foitit–olenit. Prizmatický dumortierit různých odstínů modré a zelené býval nalézán v pegmatitových žilách mezi Kaňkem a Miskovickým vrchem, vláknitý modrofialový typ je akcesorickou součástí místních metamorfitů. Lokalita nepatří mezi exkurzní typy, avšak díky nálezům právě raritního prizmatického dumortieritu se bezesporu řadí k mezinárodně významným mineralogickým výskytům.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: mineralogie, paleontologie
Jevy: charakteristická hornina, minerál
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: pegmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Raritní výskyt prizmatického borosilikátu dumortieritu v pegmatitu
Střety zájmů: zemědělství
Popis střetů zájmů: Lokalizace v zemědělsky využívané polní ploše
Stav lokality: nepřístupná, zavezená

Literatura

Fiala F.(1954), Losert J. (1956), ;Cempírek J. – Novák M. (2005), Cempírek J. et al. (2006),Štědrá ed. (2010): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-324 Kutná Hora s Vysvětlivkami. ČGS Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štědrá Veronika, 17.06.10
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 04.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3189 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-17]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3189.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Veronika Štědrá, 2009
Turmalín slabě prosvítající při okrajích v pegmatitu z Miskovického vrchu, šířka vzorku 11 cm., Veronika Štědrá, 2009
Krystal světle zeleného dumortieritu o průměru cca 1 cm v pegmatitu z Miskovického vrchu., Veronika Štědrá, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]