Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Sochová

Vyhledávání

Sochová

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Kroměříž
Katastrální území: Rajnochovice
Mapové listy: 2514, 25143
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Část lesa na skalnatém temeni kóty Sochová (740,6 m n. m.) na hřbetu v jádru Hostýnských vrchů, 2 km jz. od osday Rosošné.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Povrchové výchozy podloží, které zastupují pískovce a slepence rusavských vrstev račanské jednotky magurského flyše(paleocén až eocén. Největší skaliska jsou na vrcholu kopce, další skalní útvary se táhnou po celém hřbetu.
ID : 1668

Geologie

Geologická charakteristika: Rusavské vrstvy jsou typickým představitelem proximální části turbiditních vějířů, podobně jako lukovské vrstvy. Vyznačují se bohatými hrubozrnnými pískovci a slepenci, hojnou přítomností jílovcových závalků a exotických valounů až bloků s hojnými rozmyvy. Tenké vložky jílovců jsou v nich velmi ojedinělé. Vytvářejí morfologicky výrazné hřbety s řadou skalních útvarů. Petrograficky jsou to většinou arkózovité pískovce, proměnlivě zrnité, převážně hrubozrnné, místy i drobně slepencovité. Slepence v nich obvykle tvoří samostatné polohy. Ve valounech slepencových hornin jsou přítomny hlubinné vyvřeliny (granitoidy s žilnými i výlevnými ekvivalenty), metamorfity (ruly a fylity) a sedimenty (jílovce, pískovce, vápence). Mocnost vrstev se odhaduje až na 500 m. Stratigrafický rozsah je eocén.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - eocén
Témata: geomorfologie
Jevy: suť, skála
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1219     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalisko budované flyšovými pískovci a slepenci s teplomilnou vegetací.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Jediným střetem zájmům je turistika - táboření a drobné odpadky.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M. a kol. (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 376 pp. ISBN 80-86064-38-7.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Krejčí Oldřich, 06.09.12
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 19.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1668 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1668.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]