Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čičov

Vyhledávání

Čičov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Hořenec, Jablonec u Libčevsi
Mapové listy: 0234, 02343
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Elevace (kóta 477 m n.m.- Čičov), asi 2,5 km ZSZ. od Libčevsi.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: erozní relikt vulkanosedimentárního komplexu
ID : 121

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita Čičov reprezentuje z geologického hlediska povrchové produkty sopečné činnosti vulkanosedimentárního komplexu a jejich přívodní dráhu. Nyní je to erozní relikt na slínovcích teplického souvrství v podobě k jihu orientovaného výběžku. Hřbet kót 483 Dlouhá a 477 Číčov je tvořen jak lávovými výlevy olivinického nefelinitu a nefelinického bazanitu, tak doprovodnými klastiky tohoto vulkanismu převážně autoklastitového charakteru. Je to běžný vývoj spodního subkomplexu. Na tomto podkladu je chráněna specifická květena. Vulkanickou činnost následovala aktivita hydrotermálních roztoků, z nichž v puklinách a dutinách krystalovaly zejména sloupcovité a jehlicovité agregáty medově žlutého aragonitu. K nalezení jsou i na poli jihozápadně od chráněného území.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie, botanika, mineralogie
Jevy: žíla (magmatická), vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2469     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hořenecký typ aragonitu a botanický fenomén výskytu stepních společenstev na vulkanogenním podkladu.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: Sběratelé aragonitových krystalů často kopou ve svazích lokality jámy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Macák, F. et al. (1967): Základní geologická mapa 1 : 25 000 M-33-52-D-a Libčeves. MS ČGÚ, Praha; Filippi, M., Filippi R. (2004): Hořenec u Bíliny – světová lokalita krystalů aragonitu. Minerál 3/04, Brno, 188-195; Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha; Janoška, M. (2013): Sopky a sopečné vrchy České republiky, Academia, Praha, 415 str.; Kašpar, J. (1957): Aragonit z Hořence. Sborník Vysoké školy chemicko-technologické.- 1, 113-121; Hyršl, J. (1996): Gem aragonite from the Czech Republic. Canadian Gemologist, 17 (3), 76-77.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, 08.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 29.11.04, Rapprich Vladislav 21.09.09, Vajskebrová Markéta 03.09.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 121 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/121.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zbytek drobného čedičového vulkánu., Markéta Vajskebrová, 2021
Pohled z Čičova na elevaci Dlouhá (483 m n.m.) s vrcholem Milá v pozadí., Markéta Vajskebrová, 2021
Zbytek drobného čedičového vulkánu., Markéta Vajskebrová, 2021
Erozní relikt vulkanosedimentárního komplexu na slínovcích teplického souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Erozní relikt vulkanosedimentárního komplexu na slínovcích teplického souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Erozní relikt vulkanosedimentárního komplexu na slínovcích teplického souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]