Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skoronice, Malé příčky

Vyhledávání

Skoronice, Malé příčky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Vlkoš u Kyjova
Mapové listy: 3422, 34221
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: v polích přibližně 1000 m ssz. od okraje Skoronic a 350 m jv. od kóty 226 m, v místě Malé příčky
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: opuštěná pískovna se stěnou dlouhou přibližně 150 m a vysokou 7,5 m
Technický objekt: pískovna
ID : 1151

Geologie

Geologická charakteristika: Ve stěně pískovny jsou odkryty písčité štěrky a písky bzeneckého souvrství vídeňské pánve. Odspoda lze ve stěně pozorovat asi 4 m hnědošedých jemnorzrnných písků a zelenavých jílovitých prachů. Nad nimi je asi 2 m mocná poloha křížově zvrstvených drobnozrnných štěrků a písků. Štěrky tvoří neprůběžné polohy max. 30 cm mocné, oddělené světle šedými střednozrnnými písky. Valouny dosahují max. 5 až 8 cm v průměru, jsou často nedokonale opracované a v jejich materiálu převažují pískovce. Povrch valounů i tenké polohy štěrků jsou inkrustovány manganolitem. Při bázi jednotlivých štěrkových poloh jsou koncentrovány schránky a drť makrofauny. Makrofauna ze štěrků je v nejrůznějším stupni opracování, včetně málo porušených schránek až drti na druhé straně. Výskyt Melanopsis ex gr. fossilis (Martini-Gmelin) dokládá biozónu C pannonu sensu Papp (1953), ostatní druhy jsou průběžné nebo představují starší redepozice z biozóny B (M. impressa pseudonarzolina Papp, M. impressa impressa Krauss, Congeria ornithopsis Brus., Congeria sp. - úlomky). Velice hojné jsou redepozice ze sarmatu: Pirenella picta picta (Def.) - masově, Pirenella disjuncta (Sow.), Dorsanum duplicatum duplicatum (Sow.), Cerastoderma sp., atd.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část)
Stratigrafie: kenozoikum - neogén
Témata: geologie, paleontologie
Jevy: charakteristická hornina, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: štěrk, písek
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pískovna je jediným stěnovým odkryvem štěrků bzeneckého souvrství, který osvětluje povahu štěrkových těles jinak široce rozšířených v oblasti mezi Kyjovkou a Hruškovicí j. od Kyjova. Je zároveň paleontologickou lokalitou dokládající zvýšenou erozi starších vrstev včetně sarmatu během pannonu C.
Střety zájmů: vegetace, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Pískovna může být ohrožena zarůstáním náletovými dřevinami. Dálší nebezpečí představuje případné ukládání odpadu, které však díky špatné dostupnosti lokality zatím nebylo zaznamenáno.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita v dobrém stavu. 16.8.2016;

Literatura

Bubík, M. a kol. (2000): Textové vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1 : 25 000. List 34-221 Kyjov. - MS, Archiv Čes. geol. úst., Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Bubík Miroslav, 29.06.01
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 19.08.04, Tomanová Petrová Pavla 16.08.16, Kukal Zdeněk 22.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1151 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1151.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Písky s polohami štěrků bzeneckého souvrství (pannon C)., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Písky s polohami štěrků a schránkami makrofauny bzeneckého souvrství (pannon C)., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Subhorizontálně uložené písky bzeneckého souvrství (pannon C)., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Celkový pohled na lokalitu, písky s polohami štěrků bzeneckého souvrství (pannon C)., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Písky s polohami štěrků bzeneckého souvrství (pannon C)., Pavla Tomanová Petrová, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]