Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom u Vrbova mlýna a okolí

Vyhledávání

Lom u Vrbova mlýna a okolí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Poličany
Mapové listy: 1332, 13324
Geologická správní oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: Pod obcí Poličany, lom na p. břehu Vrchlice u Vrbova mlýna
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný lom a okolí: strusková halda, zajištěná štola a skalní stěna nad parkovištěm
Technický objekt: lom
ID : 3188

Geologie

Geologická charakteristika: Údolí Vrchlice mezi Poličany a kutnohorským Předměstím protíná hlubokým kaňonem krystalinikum s žilnými strukturami jižního rudního revíru. Po staletí sloužilo jako zdroj vodní energie pro doly a mlýny, a nakonec poskytovalo lomový kámen pro výstavbu místních cest, staveb a železnice. Východní stěna údolí nad Vrchlicí byla otevřena několika lomy, z nichž jeden z největších a nejznámějších byl lom u Vrbova Mlýna. Tento lom poskytoval několik druhů horniny: převažující migmatitizované biotitické a dvojslídné ruly a méně časté amfibolity, kyanit-granátické svory a eklogity (Trdlička – Hoffmann 1961). Pozornost mineralogů přilákal díky své puklinové alpské paragenezi, tvořené chloritem, adulárem, křišťálem, anatasem, rutilem, brookitem, fluoritem, sulfidy a dalšími minerály, vyvinuté v rulách ve svrchních partiích lomu (Vepřek 1938, Fišera 1966, Novák et al. 2005). Dnes je sice lom silně zarostlý, ale některé horninové bloky lze najít v suti a čočka amfibolizovaného eklogitu tvoří s. úpatí otevřeného portálu lomu u říčky. Když projdeme po pravém břehu Vrchlice od lomu o několik desítek metrů proti proudu, ocitneme se na středověké struskové haldě. Masivní a těžké ploché kusy strusky se slinutou proudovou texturou (foto 9-14) téměř nevětrají, a proto bez vegetačního pokryvu stále připomínají etapu intenzívní úpravy ušlechtilých stříbrných a měděných rud této části revíru. Ještě dále proti proudu nad mlýnem dojdeme ke známé štole Antonína Paduánského (foto 9-15), která byla s přestávkami ražena v migmatitech od r. 1752 do 40. let minulého století. Kromě migmatitů jsou ze štoly uváděny další typy hornin jako granátický amfibolit a serpentinit. Hydrotermální mineralizace antimonit-stříbrné asociace poskytovala bertierit-antimonitovou rudu s řadou vzácných krystalovaných minerálů Ag (freieslebenit, diaforit, pyrostilpnit, pyrargyrit, miargyrit, boulangerit, ryzí stříbro, freibergit a další (Novák 1977, Pauliš 1998, Sejkora et al. 2002a,b). Nalezeny byly i četné sekundární fáze, např. kaňkit a pitticit (Novák et al. 2001). Pozůstatky křemen-karbonátové kavernózní žiloviny s běžnými sulfidy (pyritem, galenitem, sfaleritem, chalkopyritem a arzenopyritem), kutnohoritem, minerály Ag a alpské parageneze bylo možné po léta nalézat na zašlém odvalu vedle ústí štoly.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, geomorfologie, těžební činnost a její následky, ložisková geologie, mineralogie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: koryto řeky, litologické rozhraní, skalní defilé, vrása, zrudnění, žíla (hydrotermální), charakteristická hornina, minerál
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), hydrotermální mineralizace, antropogenní (činnost lidská), tektonická
Hornina: migmatit, eklogit, ultramafická hornina, rula, svor
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní geologicky, mineralogicky a petrologicky pestrá lokalita s historickými pozůstatky po hornické a úpravnické činnosti
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Lom je devastován vegetací a historické rudní haldy a štola Sv. A. Paduánského mohou být ohroženy sběratelskou činností.
Stav lokality: špatný

Literatura

Štědrá ed. (2010): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-324 Kutná Hora s Vysvětlivkami. ČGS Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štědrá Veronika, 17.06.10
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 04.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3188 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3188.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavel Bokr, 2004
Pavel Bokr, 2004
Pavel Bokr, 2004
Pavel Bokr, 2004
Pavel Bokr, 2004
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]