Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Černolické skály

Vyhledávání

Černolické skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-západ
Katastrální území: Černolice
Mapové listy: 1241, 12414
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Skalní výchoz ve vých. části obce Černolice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní hřbet
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3010

Geologie

Geologická charakteristika: Výrazné skalní sloupy a zdi tvořené řevnickými křemenci ordoviku , které jsou příčnými tekt. liniemi rozděleny do tří větších a řady menších skalek. Řevnické křemence jsou součástí libeňského souvrství (ordovik). Řevnické křemence vznikly jako mělkovodní sediment s bohatým společenstvem vertikálních ichnofosilií Skolithos a Pragichnus a místy zachovanou úlomkovitou faunou trilobitů, ramenonožců a konulárií.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, paleontologie, litologie, sedimentologie
Jevy: skála, zkameněliny - fauna, ichnofosilie
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: křemenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2248     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný geomorfologický útvar
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.461 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 02.04.09
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3010 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3010.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní stěna v selektivně zvětrávajících ordovických horninách libeňského souvrství. Odolné křemence (buližníky) tvoří skalní hradbu., Pavla Gürtlerová, 2008
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]