Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U Báby - U lomu (viklany)

Vyhledávání

U Báby - U lomu (viklany)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Nový Dvůr u Žihle
Mapové listy: 1213, 12133
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Asi 200 m západně od odbočky silnice ze Žihle k osadě Sklárna. Asi 2 km sz. od obce Žihle a 1 km sv. od osady Nový Dvůr.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Kamenné stádo - skupiny žulových balvanů biotitického granitu (tiská žula) představující zbylá pevná jádra vytvořená selektivní erozí bochníkovitého typu.
ID : 1909

Geologie

Geologická charakteristika: Území náleží k čistecko-jesenickému plutonu, k části zvané tisko-jesenický masiv. Žulové balvany vznikly bochníkovitým zvětráváním a rozpadem biotitické žuly tiského masivu, vystupujícího v prostoru Žihle - Rabštejn nad Střelou - Lubenec cca 100 m nad sousední Žihelským příkopem vyplněnou mělkými karbonskými sedimenty. Výškový rozdíl na zlomovém svahu mezi povrchem příkopu a masivu podmínil intenzivní erozi, která rozčlenila východní tektonicky omezený okraj masivu. Nejnápadnější ze skalních zvětráváním vymodelovaných útvarů jsou chráněny. Největší z nich jsou nedaleké balvany Bába a Dědek. Zdejší tzv. kamenné stádo je tvořeno balvanovitými útvary a jednotlivými balvany většinou hřibovitých forem až viklanů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skalní hřib, viklan, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 459     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dvě skupiny žulových balvanů - ukázka různých forem balvanitého rozpadu žuly.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Atraktivní turist. cíl, dříve těžba žuly
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 363 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 02.06.09
Aktualizoval(a): Lojka Richard 10.07.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1909 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1909.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kamenné stádo tvořené balvanovitými útvary a jednotlivými balvany většinou hřibovitých forem až viklanů., Markéta Vajskebrová, 2015
Kamenné stádo tvořené balvanovitými útvary a jednotlivými balvany většinou hřibovitých forem až viklanů., Markéta Vajskebrová, 2015
Kamenné stádo tvořené balvanovitými útvary a jednotlivými balvany většinou hřibovitých forem až viklanů., Markéta Vajskebrová, 2015
Kamenné stádo tvořené balvanovitými útvary a jednotlivými balvany většinou hřibovitých forem až viklanů., Markéta Vajskebrová, 2015
Předchozí foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]