Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Localities by stratigraphy: > Chvalský lom

Charakteristika

Chvalský lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Horní Počernice
Mapové listy: 1224, 12244
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Z. okraj obce Horní Počernice, sz. okraj obce Chvaly, opuštěný lom v prostoru mezi nájezdem na dálnici na Černém mostě a železniční tratí
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom, opěrný geologický profil v perucko-korycanských vrstvách
Technický objekt: lom
ID : 215

Geologie

Geologická charakteristika: Opěrný profil v jílovcích a pískovcích perucko-korycanského souvrství (svrchní křída). Odkryv cenomanských pískovců poskytuje možnost studia transgrese mořských sedimentů cenomanu na sladkovodní (jílovce), ale také možnost studia příbřežních, snad plážových usazenin, často s křížovým zvrstvením téměř po celém profilu lomu. Vně vlastního lomu lze sledovat konkordantní uložení mořských sedimentů cenomanu na sedimenty sladkovodní. Spodní část profilu je tvořena šedými až nafialovělými jílovci sladkovodního cenomanu s bohatou uhelnou drtí, která v nich vytváří nepravidelné polohy. Tato vrstva je přístupná vně lomu, při nájezdu na dálnici a její mocnost nad terénem dosahuje od 60 do 120 cm. Na ní konkordantně nasedá pevný limonitický pískovec sladkovodního cenomanu, který plynule přechází do akolinitických či slabě limonitických pískovců se znatelným křížovým zvrstvením a s velmi slabým obsahem glaukonitu. Vrstva limonitického pískovce je mocná okolo 1 m a na přechodu je patrný slabý rozmyv této vrstvy směrem vzhůru. Nadložní komplex diagonálně zvrstvených pískovců potom pokračuje až k temeni lomu, kde je vytvořena asi 30 cm mocná písčitá půda. Většinou jde o jemnozrnné až středně zrnité kaolinické křemenné pískovce. Místy je větší příměs limonitu a sporadicky glaukonitická zrna. Pískovce jsou dobře vytříděné, jsou tvořeny výhradně křemennými zrny. Běžnou akcesorií je muskovit. Z těžkých minerálů převládají rutil, zirkon a turmallín. Ve výplavech byla zjištěna i dvě zrna granátu. Běžné jsou tenké krusty limonitu na povrchu pískovců. Ojedinělé jsou tenké vložky světle žlutých až našedlých jílovců nepravidelně rozmístěných v mase pískovce. Tyto pískovce kjsou korycanské, zóna Inoceramus pictus. V jílovcích sladkovodního cenomanu byla zjištěna zuhelnatělá rostlinná drť a úlomek nahosemenné rostliny Frenelopsis alata. V korycanských pískovcích byla nalezena jádra mlžů Protocardia hillana, Trigonia sulcataria a Lopha carinata. Nálezy jsou velmi vzácné.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: stratigrafie, sedimentologie, geologie, litologie
Jevy: vrstva, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1113     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stratigrafický významný profil (perucko - korycanské souvrství, cenoman). Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Zarůstání dřevinami je eliminováno v rámci plánu péče pro PP.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech, S., Klein, V., Kříž, J. a Valečka, J. (1980): Revison of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin. - Věst. Ústř. Úst. geol., 55 (6), 277-296. Praha; Ziegler, V. (1992): Inventarizační průzkum přírodní památky Chvalský lom - geologie, MS, 5 str.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 04.10.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 16.09.09, Vajskebrová Markéta 29.11.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 215 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/215.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opěrný profil v jílovcích a pískovcích perucko-korycanského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Opěrný geologický profil v perucko-korycanských vrstvách., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Milan Libertín, 2002
Jiřina Dašková, 2002
Jiřina Dašková, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]