Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Na skále

Vyhledávání

Na skále

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Pohledec
Mapové listy: 2411, 24113
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: 2,5 km SV od Nového Města, 0,8 km sv od Pohledce na izolované zalesněné výšině hřbetu.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Nápadná izolovaná 14 m vysoká skála (nazývaná Vávrova skalka) na mírném svahu budovaná páskovanými leukokratním biotitickými migmatity.Tvar kupovitého hřbetu o délce cca 20 m, šířce cca 12 m, a max. výšce 10,5 m je protažen sv.– jz. směrem.
ID : 789

Geologie

Geologická charakteristika: Osamělý skalní útvar je přístupný od SV, naopak jihozápadní stěna je svislá až převislá. V minulosti se na lokalitě vyskytovaly tři skalní útvary. Dnes zůstal zachován pouze severní z nich, další dva jihovýchodně od skály byly v průběhu 20. století odtěženy a na jejich místě se nachází postupně zarůstající a zasucovaný lom v biotitických migmatitech s občasným jezírkem na dně. Morfologicky nápadný skalní srub je budovaný páskovaným leukokratním biotitickými migmatity s častým muskovitem a sillimanitem na foliaci. Foliace se ploše uklání k SV, na foliaci je vyvinuta výrazná lineace až křehce duktilního charakteru. Výchoz reprezentuje horniny přechodné zóny na hranici moldanubika a svrateckého krystalinika a reprezentují deformované a retrográdně deformované moldanubické migmatity. Skalní útvar je prostoupený dvěma systémy puklin směrů SZ–JV a SV–JZ, podél kterých probíhalo mrazové zvětrávání.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, geologie, petrologie
Jevy: skalní hřbet, skála, mrazový srub
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 820     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologická lokalita. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Žďár nad Sázavou, 10. 3. 1983. Rulový skalní útvar modelovaný mrazovým zvětráváním je výjimečně situován mimo zalesněné hřbety Žďárských vrchů a tvoří pohledově exponovanou kupu na kopci nad obcí.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Hanžl, P., red. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 24-113 Nové Město na Moravě. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Melichar Rostislav, 29.11.93
Aktualizoval(a): Hrdličková Kristýna 14.10.08, Gürtlerová Pavla 07.01.09, Rambousek Petr 24.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 789 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/789.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]