Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Prosička

Vyhledávání

Prosička

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Borovnice u Jimramova
Mapové listy: 2411, 24112
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: 2 km SZ od Jimramova. Vyvýšenina Prosička (739 m n. m.) se nachází 2 km sz. od Jimramova. Na JZ od hladiny Fryšávky ji odděluje strmý, až 200 m vysoký svah.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní stěny z migmatitu, kamenné moře
ID : 788

Geologie

Geologická charakteristika: Leukokratní dvojslídný migmatit o složení: křemen, živce, muskovit, biotit, páskovaný, foliace ukloněná k SV. Svratecké krystalinikum. Nižší strmý svah (ca. 75 m) vznikl na SV. Asi 1 km dlouhý hřeben protáhlý SZ-JV je ze středně zrnitých migmatitů svrateckého krystalinika. Migmatity jsou tvořeny převážně světlým metatektem, který má charakter leukokrátního granitu (Kfs + Pl + Qtz + Ms ± Bt). Tmavé biotitem bohaté polohy (Bt + Ms + Qtz ± Fsp) jsou poměrně vzácné a mají mocnost maximálně několik cm. Na vrcholu této kóty se utvořily dva rozsáhlé skalní útvary dlouhé 55 m. Výška strmé jižní srubové stěny mohutnějšího z nich v jv. části hřbetu dosahuje 17 m. Tento výchoz je prostoupen dvěma výraznými systémy puklin SZ-JV a VSV-ZJZ, podél kterých docházelo k selektivnímu zvětrávání. V j.části skalního vrcholu vznikla vyhlazená ukloněná plocha o délce 7 m a sklonu 36°. Jedná se o vrchní část exfoliační klenby. Exfoliace je nejlépe vyvinuta v místech, kde plochá vrcholová partie přechází do příkrého svahu a kde pravděpodobně došlo k největšímu odlehčení. V okolí hlavních skalních útvarů pokračuje skalní hřeben nižšími skalními bloky, značně rozvětralými. Nejspíše jde o zbytky původně celistvé skalní hradby formované ústupem mrazových srubů. Na jz. svahu Prosičky se vytvořilo malé kamenné moře o rozměrech 100×100 m, jenž vzniklo spojením tří balvanových proudů j. a jz. směru. Je budováno velkými balvany migmatitů, které mají v delší ose délku až 4,5 m. Tvar balvanů je výrazně deskovitý, což souvisí se strukturně podmíněnou odlučností skal. Četné balvany byly kongeliflukcí rozvlečeny i v nižších polohách obou hlavních svahů. Na hřbet Prosičky na JV směrově navazuje nižší protáhlý výběžek (rozsocha) se skalnatým temenem s kótou 661 m. Pruh migmatitů pokračuje dále po snižujícím se svahu do údolí Fryšávky, ve kterém 1 km z. od Jimramova vznikl jeden z jejích nejužších úseků o délce 500 m, omezený na jv. straně malým protáhlým hřbítkem Padělek (625 m) protaženým SV-JZ. Údolí se dnem ve výšce 520-515 m je zde výškově asymetrické, rozdíl ve sklonu obou údolních svahů je však méně rozdílný, než na západě a východě, kde tok proráží litologickými pruhy dvojslídných svorů. Vytvořil se zde tak náznak průlomového uspořádání údolí. V dolních částech obou svahů vznikla řada skalních útvarů charakteru skalních srubů, pod kterými se utvořily menší kamenné haldy. Na S se nacházejí dvě skály o výšce j. stěny přes 10 m. Hrubý svahový materiál se v pleistocénu dostával do koryta Fryšávky, které je značně balvanité a s vysokým spádem, v z. části lokality navíc ostře zaříznuté do údolní nivy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie
Jevy: skála, výchoz, skalní hradba, kamenné moře
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1144     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologická lokalita, periglaciální jevy. Vyhlášení ZCHÚ: Žďár nad Sázavou, 14. 4. 1988.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Buriánek, D., a kol. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-112 Jedlová. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Melichar Rostislav, 29.11.93
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 24.10.12, Kukal Zdeněk 24.11.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 788 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/788.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vysoký skalní výchoz nad hladinou Fryšávky leukokratního dvojslídného migmatitu., Jan Doucek, 2020
Vysoký skalní výchoz nad hladinou Fryšávky leukokratního dvojslídného migmatitu., Jan Doucek, 2020
Vysoký skalní výchoz nad hladinou Fryšávky leukokratního dvojslídného migmatitu., Jan Doucek, 2020
Vysoký skalní výchoz nad hladinou Fryšávky leukokratního dvojslídného migmatitu., Jan Doucek, 2020
Vysoký skalní výchoz nad hladinou Fryšávky leukokratního dvojslídného migmatitu., Jan Doucek, 2020
Vysoký skalní výchoz nad hladinou Fryšávky leukokratního dvojslídného migmatitu., Jan Doucek, 2020


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]