Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Prosička

Vyhledávání

Prosička

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Borovnice u Jimramova
Mapové listy: 2411, 24112
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: 2 km SZ od Jimramova. Vyvýšenina Prosička (739 m n. m.) se nachází 2 km sz.od Jimramova. Na JZ od hladiny Fryšávky ji odděluje strmý, až 200 m vysoký svah.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: rulové skalisko, kamenné moře
ID : 788

Geologie

Geologická charakteristika: Leukokratní dvojslídný migmatit o složení: křemen, živce, muskovit, biotit, páskovaný, foliace ukloněná k SV. Svratecké krystalinikum. Nižší strmý svah (ca. 75 m) vznikl na SV. Asi 1 km dlouhý hřeben protáhlý SZ-JV je ze středně zrnitých migmatitů svrateckého krystalinika. Migmatity jsou tvořeny převážně světlým metatektem, který má charakter leukokrátního granitu (Kfs + Pl + Qtz + Ms ± Bt). Tmavé biotitem bohaté polohy (Bt + Ms + Qtz ± Fsp) jsou poměrně vzácné a mají mocnost maximálně několik cm. Na vrcholu této kóty se utvořily dva rozsáhlé skalní útvary dlouhé 55 m. Výška strmé jižní srubové stěny mohutnějšího z nich v jv. části hřbetu dosahuje 17 m. Tento výchoz je prostoupen dvěma výraznými systémy puklin SZ-JV a VSV-ZJZ, podél kterých docházelo k selektivnímu zvětrávání. V j.části skalního vrcholu vznikla vyhlazená ukloněná plocha o délce 7 m a sklonu 36°. Jedná se o vrchní část exfoliační klenby. Exfoliace je nejlépe vyvinuta v místech, kde plochá vrcholová partie přechází do příkrého svahu a kde pravděpodobně došlo k největšímu odlehčení. V okolí hlavních skalních útvarů pokračuje skalní hřeben nižšími skalními bloky, značně rozvětralými. Nejspíše jde o zbytky původně celistvé skalní hradby formované ústupem mrazových srubů. Na jz. svahu Prosičky se vytvořilo malé kamenné moře o rozměrech 100×100 m, jenž vzniklo spojením tří balvanových proudů j. a jz. směru. Je budováno velkými balvany migmatitů, které mají v delší ose délku až 4,5 m. Tvar balvanů je výrazně deskovitý, což souvisí se strukturně podmíněnou odlučností skal. Četné balvany byly kongeliflukcí rozvlečeny i v nižších polohách obou hlavních svahů. Na hřbet Prosičky na JV směrově navazuje nižší protáhlý výběžek (rozsocha) se skalnatým temenem s kótou 661 m. Pruh migmatitů pokračuje dále po snižujícím se svahu do údolí Fryšávky, ve kterém 1 km z. od Jimramova vznikl jeden z jejích nejužších úseků o délce 500 m, omezený na jv. straně malým protáhlým hřbítkem Padělek (625 m) protaženým SV-JZ. Údolí se dnem ve výšce 520-515 m je zde výškově asymetrické, rozdíl ve sklonu obou údolních svahů je však méně rozdílný, než na západě a východě, kde tok proráží litologickými pruhy dvojslídných svorů. Vytvořil se zde tak náznak průlomového uspořádání údolí. V dolních částech obou svahů vznikla řada skalních útvarů charakteru skalních srubů, pod kterými se utvořily menší kamenné haldy. Na S se nacházejí dvě skály o výšce j. stěny přes 10 m. Hrubý svahový materiál se v pleistocénu dostával do koryta Fryšávky, které je značně balvanité a s vysokým spádem, v z.části lokality navíc ostře zaříznuté do údolní nivy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie
Jevy: skála, výchoz, skalní hradba
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1144     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologická lokalita, periglaciální jevy. Vyhlášení ZCHÚ: Žďár nad Sázavou, 14. 4. 1988.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Buriánek, D., a kol. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-112 Jedlová. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Melichar Rostislav, 29.11.93
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 24.10.12, Kukal Zdeněk 24.11.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 788 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/788.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]