Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pod Šibeničním kopcem

Vyhledávání

Pod Šibeničním kopcem

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Horní Dunajovice
Mapové listy: 3411, 34111
Oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Levý j. a jz. exponovaný svah údolí potoka Křepička a přilehlá plošina nad ním pod k. Šibeniční kopec (286,9 m n.m.)ve Výrovické pahorkatině, asi 500 m na Z od obce Horní Dunajovice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalky a opuštěný lůmek v krystalických vápencích
Technický objekt: lom
ID : 3003

Geologie

Geologická charakteristika: Erozním zářezem jsou obnaženy profily lukovskou jednotkou dyjské klenby moravika. Drobné skalky při sz. okraji území tvoří šedé až šedočerné krystalické vápence (nejlépe odkryté jsou v občasně využívaném kamenolomu). Z JV se k vápencům přimykají šupinovitě se rozpadající biotitické fylity. V těchto deskovitě odlučných horninách se vyvinuly stupňovité mrazové sruby s mikroformami georeliéfu, způsobené mrazovým zvětráváním a odsedáním (převisy). Ve střední části svahu mají sruby výšku 3,5 m , při úpatí až 3,9 m. V horní části svahu a na přilehlé plošině překrývají horniny skalního podloží spraše.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: mrazový srub, skála
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), fylit, spraš
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2168     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní společenstvo Melicetum ciliatae vytvořené na podkladu krystalických vápenců. Flora a vegetace této lokality v širším regionu výjimečná.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Je třeba ji zahrnout geologické fenomény pod ochranu. Nutná revize stavu lokality 9.11.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.623 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.01.10
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.11.12, Buriánek David 09.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3003 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3003.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]