Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Míchovec

Vyhledávání

Míchovec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Běleč u Lomnice, Synalov
Mapové listy: 2414, 24143
Oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Skalnatý hřbet vybíhající od vrcholu Sýkoře k Z, s přilehlým svahem uzávěru levého přítoku Křeptovského potoka
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalnatý hřbet s marazovými mrazové sruby v muskovitických až sericiticko-muskovitických ortorulách bítešské skupiny.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2998

Geologie

Geologická charakteristika: Hřbet tvoří porfyroblastická muskovitická až sericiticko-muskovitická ortorula bítešské skupiny - izolované skály (tory), skalní hradby, mrazové sruby a strukturní hřbítky. Foliace má mírný úklon od S k J, proto zsz svah má více srubů na čele foliace. Mrazová destrukční činnost se projevila sjížděním mohutných skalních bloků a opadáváním balvanů. Jejím výsledkem jsou kromě kamenného moře i puklinové jeskyně, římsy tvořené křemennými žílami a výklenky v méně odolných polohách. Vyvinuly se zde úzké kryoplanační terasy pokryté zahliněnou balvanitou sutí. V PP se nacházejí tři skalnaté úseky oddělené sedly. Izolovaná skála (tor) na vsv. okraji má šířku 4,7 m, délku 7,4 m a šířku 3,2 m. První skalnatý hřeben je omezen z obou stran sruby. J. svah je strmý s mraz. sruby a hranáči při úpatí. Na stěně srubu je patrno oddělování bloků podél puklin. V podélném profilu hřeben končí krátkým mrazovým srázem, pokrytým balvany, kterým sestupuje do sedla. Druhý dlouhý mraz. srub na sz. svahu za sedlem má délku 24,5 m a výšku 4,4 m. Při jeho úpatí leží kryoplanační terasa. Na zjz. konci hřbítku jsou na sz. svahu stupňovité sruby se stupni o výšce 3 až 4,3 m. Třetí skalní hřbítek na JJZ končí 3 m vysokou izolovanou skalou. Na sz. svahu najdeme až 8 m vysoké mrazové sruby a nivační sníženiny s balvany na dně. O silné nivaci svědčí abri hluboké 4,5 m. Na stěnách srubů jsou patrné ležaté vrásy. Dále k JZ je povrch rozsochy již zaoblený jen s nízkými mraz. sruby po obou stranách.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, petrologie
Jevy: skalní hřbet, tor (izolovaná skála), mrazový srub, kamenné moře, vrása
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1876     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pralesový porost bukových javořin s masovým výskytem měsíčnice vytrvalé. Významné skalní hradby, tory a suťová pole v bítešských ortorulách. The rock is calle "the Bíteš Orthogneiss" and forms a part of the Moravicum Zone.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.160 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 16.12.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 18.10.12, Buriánek David 13.11.12, Kukal Zdeněk 13.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2998 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2998.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kryoplanační terasy a sutě bítešských ortorul na hřebeni Michovce, Pavla Gürtlerová, 2012
Skalky v bítešských ortorulách na hřebeni Michovce, Pavla Gürtlerová, 2012
Skalky v bítešských ortorulách na hřebeni Michovce, Pavla Gürtlerová, 2012
Skalky v bítešských ortorulách na hřebeni Michovce, Pavla Gürtlerová, 2012
Skalky v bítešských ortorulách na hřebeni Michovce, Pavla Gürtlerová, 2012
Skalky v bítešských ortorulách na hřebeni Míchovce., Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]