Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Luzichová

Vyhledávání

Luzichová

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Lomnice u Tišnova
Mapové listy: 2414, 24143
Oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Hřbet kolem kóty 481,6 m n.m. a pravý svah hlubokého údolí potoka Besének v Šerkovické kotlině 1 km sz. od obce Šerkovice
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní suk, sruby, kryoplanační terasa, porfyroblastické muskovitické a sericiticko-muskovitické ortorula bítešské skupiny moravika svratecké klenby.
ID : 2993

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní podklad tvoří porfyroblastické muskovitické a sericiticko-muskovitické ortoruly bítešské skupiny moravika svratecké klenby s vložkami krystalických vápenců, menší část na S grafitické fylity. Vrchol hřbetu kolem kóty 481,6 m n.m. tvoří zaoblený suk, který je na S omezený sruby vysokými až 5,9 m a oddělený kryoplanačními terasami. Kryoplanační terasa lemuje vrchol i na JV. V s. části jsou sruby při úpatí svahu. V j. části vznikly na výchozech rul na příkrém údolním svahu vysoké mrazové sruby v několika stupních a kamenná moře jako důsledek mrazového zvětrávání v chladných obdobích pleistocénu. Ve svahu je rovněž několik amfiteatrálních nivačních sníženin, z nichž vybíhají balvanové proudy. Sruby na příkrém svahu začínají při vyústění polní cesty a mají výšku 10,1 a 10,3 m, při jejich úpatí jsou sutě. Jižněji vybíhají na svahu svahové hřbítky se stupňovitě uspořádanými sruby vysokými kole 5 m. Pod vrcholem hřbetu je nivační sníženina, lemovaná sruby vysokými až 18,3 m. Na JV sníženinu lemuje stupňovitý svahový hřbítek se sruby o výšce až 12,5 m. Dále k JV jsou sruby lemované balvanovými moři. Ve fylitech jsou některé části prokřemenělé a tvoří vystupující skalní římsy a při úpatí skalní převisy (abri). V s. části jsou na hřbetu drobné jámové lůmky. Pod vrcholem hřbetu leží na s. kryoplanační terase agrární halda 2,2 m vysoká a 6,6 m dlouhá. V s. části je pod sruby výrazný agrární val.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: mrazový srub, kamenné moře, suť, suk, monadnok, suťové pole
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: rula, mramor (krystalický vápenec, dolomit), fylit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1463     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní a suťový porost, hnízdiště výra velkého. Významný výskyt souboru pleistocénních kryogenních tvarů.Význam především geomorfologický.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno zahrnout geologický fenomén pod ochranu PR. 16.10.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.156 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 12.12.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 18.10.12, Buriánek David 27.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2993 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2993.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]