Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nad horou

Vyhledávání

Nad horou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Černvír, Nedvědice pod Pernštejnem
Mapové listy: 2414, 24143,24141
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Svah nad levým břehem Svratky poblíž s. okraje Nedvědice
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály, skalní výchozy ve svahu a suťoviska. Severní část v metamorfovaných horninách svrateckého krystalinika. Jižní v horninách moravika svratecké klenby.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1592

Geologie

Geologická charakteristika: Území tvoří k z. až jz. skloněné příkré svahy , místy s vystupujícími skalkami i většími skalními ostrožnami a nevelkými suťovisky. Podloží tvoří přeměněné horniny proterozoika. S. část buduje svratecké krytalinikum - dvojslídné svory středně až hrubě lepidoblastické, s granátem a amfibolity, místy páskované. Horniny se střídají v úzkých pásech S-J směru. Dále je podklad tvořen moravikem svratecké klenby, skupinou olešnickou. Drobnozrnné biotitické až biotiticko-muskovitické pararuly až granátické pararuly se střídají s muskovitickými a muskovit-biotitickými metakvarcity a metakvarcitickými rulami, též v úzkých pásech S-J směru. Jsou proniknuty tělesem krystalických vápenců, občas dolomitických, místy s tremolitem. V j. části se vyskytují svory až fylity , převážně grafitické, s polohami vápenců, metakvarcitů a grafitů a dvojslídné až hrubě lepidoblastické svory a granátem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum - svratecká klenba, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, skalní ostroh, suť
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: svor, pararula, mramor (krystalický vápenec, dolomit), kvarcit, fylit, vápenec, rula
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1864     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalnaté svahy s drobnými suťovisky porostlé habřinami a smíšenými porosty. Z geologického hlediska významný kontakt hornin dvou regionálních jednotek :svrateckého krystalinika a moravika svratecké klenby.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno zahrnout geologický fenomén pod ochranu PR. 16.10.2012;

Literatura

Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.354 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 03.12.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 16.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1592 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1592.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jihozápadní svahy kóty 513 m , nad řekou Svratkou sv. od Nedvědice. Zalesněná stráň s výchozy metemorfovaných hornin svrateckého krystalinka a moravika svratecké klenby., Pavla Gürtlerová, 2012
Jihozápadní svahy kóty 513 m , nad řekou Svratkou sv. od Nedvědice. Zalesněná stráň s výchozy metemorfovaných hornin svrateckého krystalinka a moravika svratecké klenby., Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]