Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Úpohlavy

Vyhledávání

Lom Úpohlavy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Úpohlavy, Želechovice, Černiv
Mapové listy: 0243, 02433
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: 4.5 km jižně od Lovosic, mezi obcemi Úpohlavy, Želechovice a Vrbičany. Čížkovická cementárna, a.s. Majitelem cementárny je společnost Lafarge Cement.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Povrchový etážový lom odkrývající svrchnokřídové horniny
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1450

Geologie

Geologická charakteristika: Na lokalitě jsou odkryty horniny spodní části teplického souvrství (Čech et al. 1980) náležející neformálním litostratigrafickým jednotkám Xa a Xb (sensu Zahálka, 1894). Sedimentologickými,popř. stratigrafickými a paleontologickými poměry lokality se široce zabýval Krutský (1989); Čech, et al. (1996); Švábenická (1999); Ekrt et al. (2001) a Svobodová et al. (2002). V drenážním korytě na dně lomu je odkryta nejsvrchnější část jizerského souvrství charakterizovaná tmavošedými vápnitými jílovci relativně bohatými na organickou hmotu a pyrit. Na ně ostře nasedá 20-30 cm mocná lavice šedého jílovitého vápence teplického souvrství Xa s hojnými fosfatickými klasty, glaukonitem, koprolity a biodetritem tvořeným kosterními pozůstatky bezobratlých (Bivalvia, Brachiopoda, Foraminifera) a obratlovců (Chondrichthyes, Osteichthyes, Euryapsida) s bohatou druhovou rozmanitostí (Ekrt et al. 2001). Svrchní část souvrství Xa je tvořena vápnitámi jílovci. Jednotka Xb je vyvinuta jako šedé až světle-šedé jílovité vápence, s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého (72-89%), který se těží jako cementářská surovina. Směrem do nadloží místy obecně klesá obsah CaCO3 v lavicích jílovitého vápence, které se 9-13 m nad bází lomu zřetelně střídají s vápnitými jílovci, relativně chudými na fosilní bezobratlé, narozdíl od podložních vrstev bohatých na dobře zachovalé makrofosilie (především kostry živočišných hub a ramenonožci, dále pak mlži, ježovky a amoniti). Dosavadní výzkumy poukázaly na to, že lokalita je velmi cenná z hlediska sedimentologického (sekvenční stratigrafie, záznam synsedimentární tektonické deformace) a paleontologického (dobře zachovalá, hojná a rozmanitá fauna s velkým paleogeografickým a biostratigrafickým významem). Proto této lokalitě v současné době věnují velkou pozornost někteří vědečtí pracovníci, studenti geologie a soukromí sběratelé.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - oharecký vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna, litologické rozhraní, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, slínovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mimořádně dobře zachovalá, druhově rozmanitá fosilní fauna bezobratlých a obratlovců. Důležitý opěrný profil slínovci a vápenci sedimenty svrchního turonu (svrchní křída).
Střety zájmů: těžba
Popis střetů zájmů: Neustálá dynamika reliéfu krajiny, narušení hydrogeologického režimu, problematika rekultivace a zachování stěnových odkryvů pro soustavnější studium geologie lokality.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme po ukončení těžby zachovat část důležitých profilů odkrytých a nezavezených hlušinou nebo odpadky. 15.10.2009;

Literatura

Ekrt, B., Košťák, M., Mazuch, M., Valíček, J., Voigt, S., Wiese, F. (2001): Short note on new records of late Turonian (Upper Cretaceous) marine reptile remains from the Úpohlavy quarry (NW Bohemia, Czech Republic). - Bull. Czech Geol. Surv., 76, 2, 101-106. Praha. Čech, S., Hradecká, L., Laurin, J., Štaffen, Z., Švábenická, L., Uličný, D. (1996): Úpohlavy quarry: record of late Turonian sea-level oscillations and synsedimentary tectonic activity. - Stratigraphy and Facies of the Bohemian-Saxonian Cretaceous Basin. Field Trip Guide, 5th International Cretaceous Symposium, 32-34. Freiberg. Čech, S., Klein, V., Kříž, J., Valečka, J. (1980): Revision of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin. - Věst. Ústř. Úst. Geol., 55, 277-296. Praha. Krutský, N. (1989): Úpohlavy. Závěrečná zpráva. - MS, Geofond Praha. Švábenická, L. (1999): Braarudosphaera-rich sediments in the Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. - Cretaceous Research, 20, 773-782.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vodrážka Radek , Čech Stanislav, 17.01.03
Aktualizoval(a): Vodrážka Radek 15.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1450 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1450.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]