Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn�� lokality: > Babí lom

Charakteristika

Babí lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Lelekovice, Svinošice
Mapové listy: 2432, 24322
Geologická správní oblast: Drahanský a mírovský kulm, moravský a mladečský kras
Lokalizace: Skalní hřbet S. od Letkovic.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalnatý hřbet
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 765

Geologie

Geologická charakteristika: Hřeben je tvořen svisle stojícími vrstvami fialově červených lavicovitých křemenných silicifikovaných slepenců, podřízeně pískovců náležejících devonskému bazálnímu klastickému souvrství facie "Old Red", stáří pravděpodobně spodní-střední devon. Úzký pruh těchto hornin zde vystupuje v tektonické pozici jako šupina mezi rozdílnými částmi brněnského masivu. V pleistocénu docházelo k mrazovému rozpadu skály na bloky, které byly soliflukcí transportovány po svahu na vzdálenost přesahující 1 km. Ve střední části hřebene jsou vedle tektonických jevů vidět i sedimentologické fenomény jako gradační zvrstvení slepenců. (Dvořák 1993) Severojižní skalní hřbet tvořený subvertikálními lavicemi křemenných slepenců spodno až střednodevonského stáří, pozorovatelné jsou mnohé strukturní a sedimentární fenomény - např. gradace, zbřidličnatění.(Otava 03.06.2011);
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: stratigrafie, geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skalní hřbet
Původ geologických jevů (geneze): tektonická, sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 189     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Morfologicky cenný hřbet a vývoj soliflukčních proudů v okolí. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Brno-venkov, 11. 12. 1980; změny nebo doplnění: OÚ Blansko, 20. 2. 1996.
Střety zájmů: turistika, sport
Popis střetů zájmů: Vrchol slouží jako cvičná horolezecká skála, masové turistické pochody.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Dvořák, J. - Karásek, J. Netopil, R. (1975): Soliflukční kamenné proudy na Babím lomu u Brna. - Čas. Min. Geol., 20, 303-306. Hanžl P. - melicgar R. - Leichmann J. eds. (1999):Excursion guide of 4th Meeting of the Czech tectonic Group. Geolines, 8, 80-95.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dvořák Jaroslav, 24.11.93
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 15.02.05, Otava Jiří 03.06.11, Otava Jiří 04.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 765 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/765.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Pohled na Brno a Pavlovské vrchy z rozhledny na Babím lomu, Pavel Hanžl, 2002
Vrcholová partie Babího lomu, skalnatý hřbet tvořený spodnodevonskými slepenci, Pavel Hanžl, 1998
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]