Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn�� lokality: > Babí skála

Charakteristika

Babí skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Rokycany
Katastrální území: Jablečno
Mapové listy: 1232, 12323
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: jv. od Jablečna - kóty 520,0 m; 531,9 m;
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Izolované skalky silicitů na morfologicky nápadném hřbítku v délce cca 500m, další skalní výchozy silicitů pokračují směrem jv. až na kótu 516,5m; a směrem jz. na kótu 472,8m
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3748

Geologie

Geologická charakteristika: Neoproterozoické silicity jsou součástí sledu mořských sedimentů s převahou střednězrnných a jemnozrnných drob. Za čerstva šedočerný až černošedý silicit převážně masivní se sítí žilek bílého křemene. Na výchozech jsou často na povrchu silicitů hematitové a limonitové skvrny a povlaky. Kromě vrstevnatosti - lavic mocnosti cca 0,6-1,6m je místy možno pozorovat i čistě masivní nebo brekciovitou texturu silicitů. Horniny jsou rozpukány ve směru SZ-JV, ale i SV-JZ, mnohde jsou patrné subhorizontální tektonické ohlazy silicitových bloků. Tyto skalky jsou příkladem selektivní eroze, charakteristické pro horniny, jejichž složení tvoří z 98% SiO2. Geneze této horniny není zcela vyjasněna. Silicity vznikly v klidnějším období mořské sedimentace za částečného spolupůsobení organické hmoty, která zůstala rozptýlena v amorfní podobě v hornině a způsobuje šedé až černošedé zbarvení silicitů. Silicifikace horniny probíhala postupně.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - proterozoikum Barrandienu - kralupsko-zbraslavská skupina + jílovské pásmo
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: geologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, skála, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: silicit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Morfologicky výrazný hřbet se skalkami výšky až 10m typického silicitu Křivoklátska neoproterozoika Barrandienu(tzv. monotónní serie)-doklad odolnosti této horniny vůči erozi- v s. a ssv. části strmé skalní stěny s bloky a balvany na úpatí stěn, kromě lavic silicitu sklánějících se k SV, je možno sledovat i příčné pukliny a na puklinách výrazné ohlazy subhorizontálních pohybů silicitových bloků; geneze horniny je prozatím nevyjasněná, předpokládá se sedimentární mořský původ s přispěním organické hmoty a postupná silicifikace horniny(až 98% horniny tvoří SiO2)
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: skalky v sz. části lokality mohou zarůstat mechem a křovinami
Stav lokality: dobrý

Literatura

T. Vorel et al. (2014): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-323 Podmokly

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stárková Marcela, 10.02.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3748 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3748.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchoz neoproterozoických silicitů s tektonickými ohlazy na lokalitě Babí skála. , Marcela Stárková, 2014
Skalka masivních silicitů s brekciovitou texturou a povlaky limonitu v jv. části lokality Babí skála, Marcela Stárková, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]