Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn�� lokality: > Albrechtovická štola

Charakteristika

Albrechtovická štola

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Albrechtovice
Mapové listy: 3212, 32122
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: štola pod svahem a níže haldička u Farského potoka pod ohybem silnice v Albrechtovicích
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: kataklastické diority a alterované zrudnělé světlé granitoidní horniny s pyritem a snad arsenopyritem
Technický objekt: štola, odval (halda)
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3559

Geologie

Geologická charakteristika: Pozůstatky po historické těžbě byly nalezeny B. Tomsem v terénu v roce 1996 pod osadou Albrechtovice u Farského potoka vedle úvozu historické Zlaté stezky. První dolování bylo spojeno s Rožmberky v 16. století, další fáze následovala na počátku 18. stol. Zřejmě z tohoto pokusného dolování kolem roku 1820 pochází 32 metrů dlouhá štola, objevená na jaře v roce 2003, která měla průzkumný charakter. Jejím účelem bylo překřížit křemenné žíly, které byly předmětem rožmberské a eggenberské těžby. Na lokalitě se do dnešních dnů zachovaly odvaly a trychtýřovité prohlubně z 18.– 19. století. V roce 2002 na podzim došlo k důlnímu propadu o rozměru 2x3 metry hlubokém 2 metry na hranici lesa a louky pod osadou Albrechtovice. Tento propad a následný geofyzikální průzkum poddolovaného území dokládá přítomnost dalších podzemních prostor, které jsou nezávislé na štole. Celá lokalita byla postupně zaměřena a v průběhu roku 2009 byla štola důstojně zabezpečena výstavbou portálu a mříže. Povodeň v srpnu v roce 2002 prohloubila koryto potoka protékajícího haldami nad Farským potokem o cca 30 cm. V novém korytě byla obnažena dřevěná konstrukce technického zařízení sloužícího k úpravě natěžené rudy, pp. dřevěného koryta od stoupy, která zde fungovala v 18. století. V této lokalitě byla v r. 2010 otevřena „Hornická naučná stezka Albrechtovice“, která podrobně seznamuje návštěvníky se zdejším dolováním a zároveň připomíná jedno odobí historického důlního podnikání ve zdejším regionu. Jedná se o jedinečnou a zatím jedinou známou a zpřístupněnou lokalitu historické těžby zlata na okrese Prachatice, která na jednom místě dokladuje primární těžbu jak šachtou, tak i štolou, s místem úpravy natěžené rudy a kde od ukončení prací kolem roku 1820 nebyl okolní terén dotčen novodobým geologickým průzkumem (Toms 2010).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: ložisková geologie, strukturní geologie (tektonika), mineralogie, petrologie, těžební činnost a její následky
Jevy: zrudnění, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): hydrotermální mineralizace, antropogenní (činnost lidská), metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: granodiorit, migmatit
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Staré důlní dílo a poddolované území, pozůstatky úpravy rudy
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: možné propady
Stav lokality: dobrý

Literatura

Štědrá ed. (2012): Geologická mapa 1 : 25000 list 32122 - Zbytiny s vysvětlivkami. MS ČGS Praha.; Toms, B. (2010): Výskyt a původ zlata v oblasti Záblatí u Prachatic. Sborník Zlatokopecké akademie věd. Český klub zlatokopů, Café Barrande, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štědrá Veronika, 19.07.12
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 25.09.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3559 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3559.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]