Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn�� lokality: > Antonínův Důl opuštěný lom - chlorit-sericitické fylity

Charakteristika

Antonínův Důl opuštěný lom - chlorit-sericitické fylity

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Sklenářovice
Mapové listy: 0342, 03424
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 1,2 km sv. od kapličky v Antonínově Dole, nad lesní silničkou je opuštěný stěnový lom
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom v chlorit-sericitických fylitech s chloritoidem
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3482

Geologie

Geologická charakteristika: Tyto horniny tvoří až 500 m široké čočkovité těleso v těsné blízkosti tělesa masivních, převážně karbonát-chloritických zelených břidlic. V severní části těchto fylitů, asi 1,2 km sv. od kapličky v Antonínově Dole, nad lesní silničkou je opuštěný stěnový lom. Horniny si lze dobře též prohlédnout na haldě asi 50 m z. od ústí lomu nebo ve 2 okrouhlých jámách 5–8 m hlubokých. První je situovaná nad silničkou asi 50 m jz. od ústí lomu, druhá je asi 30 m pod silničkou.Podle informace v kapitole ložisek důvodem pro otevření lomu a vyhloubení jam byl patrně pokus o těžbu grafitu. Pokud je tato informace pravdivá, byl to pokus předem určený k neúspěchu, protože grafit se v těchto horninách prakticky nevyskytuje. Tmavé zbarvení horniny je dané především přítomností chloritu, chloritoidu, leukoxenizovaného titanitu a droboučkých jehliček rutilu. Makroskopicky jsou to tence destičkovitě rozpadavé zelenotmavošedé horniny, v lomu převážně rovnoploché, jindy zprohýbané do dm otevřených vrás (osy vrás 10/30). V lomu je foliace fylitů 90/55 a na foliačních plochách je patrná výrazná lineace projevující se svraštěním do mm vrásek . Fylity jsou složeny převážně z křemene a sericitu, dále ze sericitu, chloritu a chloritoidu. Z akcesorií je běžný leukoxenizovaný zkalený titanit a rutil, nehojný je zrnitý apatit. Na některých foliačních plochách jsou běžné až 5 mm velké izometrické či nevýrazně protáhlé skvrny tvořené chloritem.Podíl chloritoidu se obvykle pohybuje mezi 3–8 %. Je zřetelně pleochroický (α – světle šedomodrý, γ – světlounce okrový). Většinou tvoří krátké (do 0,2 mm) úzké, místy dvojčatně lamelované sloupečky, vzácněji allotriomorfní zrna, roztroušená jednotlivě nebo ve skupinkách. Vyskytují se hlavně ve shlucích sericitu. Na metasedimentární horniny mají fylity poměrně vysokou susceptibilitu – 20 až 41 × 10-6 SI. To je zřejmě způsobeno příměsí vulkanického materiálu v původních sedimentech, která se do sedimentů dostala z okolních bazik. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že hodnota susceptibility stoupá směrem k tělesu zelených břidlic.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - rýchorské (leszczyniecké) krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: litologie, těžební činnost a její následky, mineralogie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: fylit
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Na území mapy 1 :25 000 ojedinělé výchozy hornin (chlorit-sericitických fylitů s chloritoidem).
Součást VCHÚ: NP Krkonošský národní park
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: ucházející

Literatura

Schovánek P. et al. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03424 Trutnov. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 08.03.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3482 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3482.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]