Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn�� lokality: > Babiččino údolí - vápnité sintry

Charakteristika

Babiččino údolí - vápnité sintry

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Žernov
Mapové listy: 0433, 04333
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Skalky a opuštěné lůmky na levém břehu Úpy při cestě na Havlovice, mezi Červeným mostem a hájenkou poblíž osady Pohodlí 300 m z. od Rýzmburka
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalky a opuštěné lůmky - výška stěn 8-10 m, délka lomových stěn (částečně zasuceno) 400-500m, Výchozy v údolí Úpy nad cestou
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 293

Geologie

Geologická charakteristika: Arkózovité pískovce a arkózy s podřízenými dm polohami slepenců leží v nadloží bazálních sv. karbonských slepenců ratibořického karbonu. Stratigraficky a litologicky odpovídají žaltmanským arkózám vnitrosudetské pánve a štikovským arkózám (svrchní část kumburského souvrství v podkrkonošské pánvi - barruel). Celková mocnost souvrství, ke kterému náleží výchozové části lůmků je 100-160 m. Z arkózovitých pískovců pocházejí kmeny araukaritů nalezené v nedalekých Ratibořicích. Živce arkózovitých pískovců jsou vesměs kaolinizovány. Vrstevnatost sedimentů je nezřetelná. V severní části výchozů se vyskytují kvartérní travertiny (vázané na prameniště).Kvartérní vápnité sintry, holocén. (Prouza 1966) Sintry na lokalitě jsou velice pěkně vyvinuty. Výskyt patří k největším a nejmocnějším. V délce asi 160 m na lokalitě vystupují zčásti zpevněné, zčásti nezpevněné a stále se tvořící vápnité sintry (pěnovce). Vznikají rozpouštěním turonských slínovců, vystupujících ve vyšší části svahu, v místech několika vrstevních pramenů, které vyvěrají při bázi křídy. V pěnovcích, většinou pórovitých, jsou petrifikovány větévky, listy, mech, jehličí a někde i chitinové zbytky hmyzu. Ve svrchní části výchozu jsou v pěnovcích i úlomky slínovců (svahová suť) a valouny z úpské štěrkové terasy, ležící asi 12 - 15 m nad údolní nivou. Stupeň zpevnění pěnovců je různý od rozpadavých po pevné plástevnatě odlučné sintry. Největší mocnost sintrové krusty je asi 3 m. Voda z pramenů, stékajících po sintrech končí malým vodopádem.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu), Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie, sedimentologie, hydrogeologie, petrologie
Jevy: inkrustace, pramen, vodopád, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární
Hornina: travertin, slínovec
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 2404     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je součástí území NPP - Babiččino údolí (id 2900). Nejlepší lokalita arkóz a arkózovitých pískovců sv. karbonu (barruel) v Ratibořickém údolí, které vznikly v říčním prostředí. U severní části lokality se nacházejí travertiny s petrifikovanými zbytky rostlin, mechů a listí. Při cestě na Havlovice se vytvořil na travertinové krustě malý vodopád.Výskyty kvartérních vápnitých sintrů (travertinů, pěnovců) jsou v severovýchodních Čechách poměrně vzácné.
Střety zájmů: vegetace, jiné lidské aktivity, lesnictví
Popis střetů zájmů: Lokalita leží na území národní kulturní památky. Mohlo by jí hrozit zarůstání. Při těžbě dřeva by mohly být sintry poškozeny.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Petraschek W.(1913): Geologische Karte der oesterreichisch-ungarischen Monarchie. NW-Gruppe,Nr.17, Josefstadt-Náchod (s vysvětlivkami).-K.-koen.geol.Reichsanst.Wien.; Prouza V.(1966): Výsledky geologicko-stratigrafických výzkumů v Ratibořickém údolí u České Skalice.-Zpr.geol.výzk. v r.1964,123-126.Praha.; Vejlupek M.(1990): Vysvětlivky ke geol.mapě 1:50 000 Náchod 04-33.-Archív ČGÚ.Praha.Prouza V. (1966): Výsledky geologicko - stratigrafických výzkumů v Ratibořickém údolí u České Skalice. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1964, 123 - 126. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Prouza Vladimír, 27.01.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 07.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 293 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/293.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Babiččino údolí - vápnité sintry, Ratibořice při cestě pod Riesenburkem, Božena Havlíková, 1966
Babiččino údolí - vápnité sintry, Božena Havlíková, 1966


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]