Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn�� lokality: > Babiččino údolí

Charakteristika

Babiččino údolí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Červená hora, Česká Skalice, Malá Skalice, Ratibořice, Slatina nad Úpou
Mapové listy: 0433, 04333
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Údolí Úpy mezi obcemi Česká Skalice a Slatina nad Úpou
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Údolí řeky Úpy
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2900

Geologie

Geologická charakteristika: Údolí Úpy je zaříznuto do různých typů usazených hornin, ojediněle i (např.v blízkosti Viktorčina splavu) do krystalického podloží fylitů novoměstské skupiny (viz id 292 Babiččino údolí - Staré Bělidlo). V profilu údolního svahu se mnohde vyskytují horniny různých formací. V severní části údolí jsou zastoupeny červené pískovce a slepence permského stáří v podloží cenomanských svrchnokřídových souvrství. Ve střední části údolí vystupují kromě svrchnokřídových sedimentů též arkózy a slepence svrchního karbonu. V Jižní části Babiččina údolí převažují již jemnozrnné usazeniny svrchní křídy - opuky(vápnité jílovce a slínovce a jílovce bělohorského souvrství) vystupující severně od České Skalice. Plošinu nad údolní hranou místy pokrývají pleistocéní říční štěrky. Údolní svahy jsou z větší části překryty zvětralinami. Pozoruhodný je holocéní travertin (pěnovec - sintr) pod pramenným horizontem na bázi vápnitých svrchnokřídových sedimentů (např. pod Rýzmburkem), (viz id 293 Babiččino údolí - vápnité sintry). V jižní části (pod Ratibořicemi) se údolí rozšiřuje až na 0,5 km širokou nivu pokrytou fluviálními a deluviofluviálními sedimenty.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - perm, proterozoikum
Témata: geologie, kvartérní geologie, geomorfologie, petrologie, hydrogeologie, sedimentologie, stratigrafie, botanika
Jevy: transgrese, diskordance, inkrustace, pramen, meandry, vodopád, výchoz, údolní niva, koryto řeky
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody), metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: fylit, pískovec, slepenec (konglomerát) , jílovec (lupek), slínovec, travertin
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 2404     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Předmětem ochrany tohoto území jsou jednak komplex přirozených biotopů (přirozené louky, lesy, říční koryto) jednak místa spojená s naší kulturní historií (Staré Bělidlo, zámecký park aj.) V ochraně je opominuta geologická pestrost celého území včetně významných geologických fenoménů celonárodního charakteru (id 292 - Babiččino údolí - Staré Bělidlo, id 293 - Babiččino údolí - vápnité sintry)
Střety zájmů: vegetace, lesnictví, turistika
Popis střetů zájmů: Údolí je turisticky dobře přístupné je v letních měsících často navštěvované. Nebezpečí poškození sintrů neukázněnými turisty, případně těžbou dřeva. Některé výchozy zarůstají vegetací.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme do ochrany NPP zahrnout i geologické fenomény, které jsou důležitým faktorem určujícím její národní význam. 07.11.2008;

Literatura

Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol.(2002): Královéhradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek V. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 164-165, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 06.11.08
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 07.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2900 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2900.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchoz slepenců kumburského souvrství (sv. karbon) transgredujících na novoměstské fylity zábřežského proterozoika , Bedřich Mlčoch, 2008
Kontakt tzv. novoměstských fylitů zábřežského krystalinika s karbonskými hrubozrnnými polymiktními slepenci fluviálního původu, Pavel Bokr, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]