Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn�� lokality: > Barrandovské skály

Charakteristika

Barrandovské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Malá Chuchle, Hlubočepy
Mapové listy: 1242, 12421
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Vrstevní defilé na levém břehu Vltavy mezi Malou Chuchlí a Zlíchovem.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přirozené skalní výchozy, staré lomy a zářez silnice.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 229

Geologie

Geologická charakteristika: 1) V Černé rokli J. od Barrandovy skály je odkryt v horní části hraniční interval silur-devon s bioklastickými polohami na bázi lochkovského souvrství (paleontologicky významné). 2) Barrandova skála: Klasický a světoznámý odkryv budují zvrásněné deskovité vápence lochkovského souvrství. Pozoruhodností Barrandovy skály nejsou však samotné sedimenty, ale zejména jejich zvrásnění. Je zde vidět názorný příklad disharmonického vrásnění vzniklého během variské orogenese. Na skále se nachází pamětní deska J. Barranda z roku 1884. 3)Ve starém lomu S. od Barrandovy skály (J. od bývalého plaveckého stadionu) je odkryt sled spodního pragu ve facii sliveneckých a dvoreckoprokopských vápenců s poměrně bohatou faunou od hraničního intervalu lochkov-prag do spodní části dvoreckoprokopských vápenců. 4) Lom U kapličky: odkryt sled svrchní části pražského souvrství s nadložními bazálními polohami zlíchovského souvrství vyvinutými převážně jako lavice hrubě brekciovitých vápenců s hrubě bioklastickou základní hmotou. Klasická lokalita korálového obzoru, která poskytla druhou nejbohatší faunu českého devonu popsanou v řadě paleontologických monografiích (zvl. hojní jsou ramenonožci, koráli, mechovky, lilijice). 5) Zářez S. od lomu U kapličky - původní stratotyp báze stupně zlíchovu (z roku 1958). Pražské souvrství je tvořeno deskovitými šedými dvorecko-prokopskými vápenci, na které ostře nasedají tmavě šedé bioklastické vápence s černými rohovci, které tvoří bázi zlíchovského souvrství. Na bázi zlíchovského souvrství je také vidět názorný odkryv submarinní skluzové textury. 6) Vrstevní defilé S. od zářezu v okolí Barrandovského mostu - odkryta podstatná část zlíchovského souvrství.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, strukturní geologie (tektonika), paleontologie, geologie
Jevy: zkameněliny - fauna, vrása, skalní defilé, skála, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, rohovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 752     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasický stratigrafický referenční profil se stratotypem spodní hranice stupně zlíchovu, klasický příklad detailního disharmonické zvrásnění, bohaté paleontologické lokality mezinárodního významu, terén zvláště pozoruhodný z hlediska historie geologických věd. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 27. 5. 1982.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Objekt je národní přírodní památkou a není bezprostředně ohrožen, je však potřeba odstranit vegetaci.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Barrande, J. (1865): Défense des colonies. III. Étude générale sur nos étages G - H avec application spéciale aux environs de Hlubočep, prés Prague. 1-367. Prague. Krejčí, J. (1860): Mittheilungen über die Resultate der geologischen Aufnahmen in den Umgebungen von Prag und Beraun durch die k. k. geologische Reichsamstalt. Sitz.-Ber. Kön. Böhm. Gesell. Wiss. 2, 5-7. Wien. Galle, A. - Hladil, J. et al. (1991): Lower Paleozoic corals of Bohemia and Moravia. - VI. Intern. Sympos. Fossil Cnidaria, Münster 1991, Excursion B3. Münster. Hanuš, F. (1927): Pravý poklad pozůstatků devonské zvířeny u Prahy. - Čas. nár. Mus. 1927. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol., 23 (1956), 369-485. Praha. Chlupáč, I. (1988): Devon. in: Cháb J.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 12-421, Praha-jih, Ústř. Úst. geol., 34-44. Praha. Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian.- Senckenberg - Buch, 69, 1-163. Frankfurt am Main. Chlupáč, I., Kříž, J. a Schönlaub, H. P. (1980): Field Trip E: Silurian and Devonian Conodont Localities of the Barrandan.- Abh. Geol. B.-A., 35, 147-180. Wien. Chlupáč, I. et al. (1986): Field conference Barrandian - Moravian Karst.- Subcommission on Devonian Stratigraphy - Excursion Guidebook, Ústř. Úst. geol., 1-62. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 14.04.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 229 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/229.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Klasický a světoznámý odkryv budují zvrásněné deskovité vápence lochkovského souvrství. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Klasický a světoznámý odkryv budují zvrásněné deskovité vápence lochkovského souvrství. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Klasický a světoznámý odkryv budují zvrásněné deskovité vápence lochkovského souvrství. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Klasický a světoznámý odkryv budují zvrásněné deskovité vápence lochkovského souvrství. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Klasický a světoznámý odkryv budují zvrásněné deskovité vápence lochkovského souvrství. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Klasický a světoznámý odkryv budují zvrásněné deskovité vápence lochkovského souvrství. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]