Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn�� lokality: > Amálino údolí - Naděje

Charakteristika

Amálino údolí - Naděje

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Kašperské Hory
Mapové listy: 2233, 22332
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: V údolí Zlatého potoka , cca 500 m východně od štoly Kristina a Bedřich. Štola Naděje a zbytky po dobývání zlata v okolí .
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Řada výchozů až defilé metamorfovaných hornin po obou stranách potoka, s četnými žilami respektive ložními polohami křemene; na zóny prokřemenění ostatních hornin je vázáno zlaté zrudnění. Výstup štoly Naděje.
Technický objekt: důlní dílo, štola
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2117

Geologie

Geologická charakteristika: Hluboce zaříznuté údolí vzniklé zpětnou erozí Zlatého potoka; po obou stranách údolí řada výchozů až defilé metamorfovaných hornin, s četnými žilami respektive ložními polohami křemene; na křemenné zóny respektive zóny prokřemenění ostatních hornin je vázáno zlaté zrudnění, a v jejich bezprostřední blízkosti lze pozorovat staré dobývky zlaté rudy; některé štoly byly 90 letech 20.století sanovány vstupními mřížemi ve vchodových partiích, některé jámové dobývky byly dokonce z bezpečnostních důvodů zasypány; ca 1km v.od silničního mostu přes Zlatý potok (silnice K. Hory – Červená) je uzamčený objekt průzkumného důlního díla "Naděje" se vstupním portálem; za mřížemi portálu lze pozorovat zbytky technického vybavení díla ze 70ých až počátku 90ých let 20. století (koleje, zbytky vzduchotechniky, důlní vozíky, atd); ca 50 m jv.od portálu štoly je nejzachovalejší ze tří hrází na Zlatém potoce, sloužící k zásobování důlního díla vodou; vodní nádrže pocházejí z meziválečného období, a byly později občas vyspravovány; údolím prochází naučná stezka "Po stopách zlatokopů". Ve skalním podloží převládají metamorfované biotitické pararuly s velkým podílem křemene a místy svorovým vzhledem v důsledku retrográdní metamorfózy na tektonických poruchách; v těchto zónách bývá i zvýšený obsah granátu až 5 mm velkého, muskovitu a chloritu; křemen často vytváří mohutné žíly s vysokým obsahem zlata, zlatonosné jsou především tmavě šedé variety křemene.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: těžební činnost a její následky, litologie, hydrogeologie, mineralogie
Jevy: žíla (hydrotermální), pramen, zrudnění
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), hydrotermální mineralizace
Hornina: pararula
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1687     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je součástí PR Amálino údolí, která zahrnuje i další geologicky významná místa dokumentující těžbu zlata v 19.stol. (Amálino údolí - Štola Bedřich - id 444, Amálino údolí - pod Suchým vrchem pinky - id 445 a Amalino údolí - Štola Bedřich - id 444). Ochrana území PR sahá až nad prameniště Zlatého potoka východně od popisovaných geologických lokalit. Chráněné jsou tam především biotopy skalisek, mokřadů, pramenišť a stromových skupin, díky tomu nejsou zařazeny do geologických lokalit. Geologický význam širšího území celého Amálina údolí přesahuje hranice PR. Např. Kašperské hory -Suchý vrch štoly - id 446.
Součást VCHÚ: CHKO Šumava
Součást Geoparku: Královská Šumava (kandidát)
Střety zájmů: těžba, dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Hlubinná těžba zlata od 13.století. Dnes zařízení staveniště a vstup do průzkumné štoly při pokusné těžbě zlata koncem 20.stol. Naučná stezka. systém hrází na Zlatém potoce s nutností občasné údržby nebo sanace.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str, Praha. Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.672 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.11.09
Aktualizoval(a): Babůrek Jiří 14.09.10, Babůrek Jiří 04.12.10, Kukal Zdeněk 20.11.12, Gürtlerová Pavla 28.02.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2117 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2117.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vstupní portál do štoly Naděje., Markéta Vajskebrová, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]