Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn�� lokality: > Apolena

Charakteristika

Apolena

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Troskovice
Mapové listy: 0334, 03342
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Skalní město na jv. úbočí vrchu Trosky (488,1 m n. m.), 0,5 km v. od obce Troskovice
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Nevelké skalní město s okrajovými masivy a samostatnými skalními věžemi v hruboskalských křemenných pískovcích teplického souvrství.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1635

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní útvary jsou založeny v bělošedých křemenných pískovcích (tzv. hruboskalský pískovec teplického souvrství, křída). Pískovce jsou různozrnné (bimodální), mají kaolinický tmel. Vrstevnatost, popř. šikmé zvrstvení je zřetelné na stěnách pískovců s vyvinutým mikroreliéfem (voštiny, lišty). V pískovcích se objevuje proželeznění ve formě desek křemenem bohatého železivce (Adamovič a Cílek 2002). Geomorfologie: v málo zpevněném pískovci se vyvinulo množství skalních perforací a převisů. Jeskyni Sklepy tvoří puklinově rozsedlinový systém s puklinou zhruba v ose Trosek a s rozsedlinami rovnoběžnými s hranou svahu. (Mackovčin et al. 2002)). Skalní město Apolena tvoří jv. sráz k JZ nakloněné troskovické plošiny (kuesty), 500 m jv. od Trosek (kóta 488 m), s. od silnice Újezd pod Troskami – Troskovice. Morfologicky zajímavé útvary (skalní brána, skalní kulisy apod.) budují bělošedé hruboskalské pískovce s charakteristickými sedimentárními texturami. Na z. okraji skalního města vystupují v nadloží hruboskalských pískovců žluté, korytovitě šikmo zvrstvené pískovce (sekvence zrnitostně gradovaných pískovců) vyšší části teplického souvrství. Na jejich bázi je selektivně vyvětrávající poloha žlutých, červenavě šmouhovitých jílovitoprachovitých pískovců. (Čech et al. 2011)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - jizerský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: selektivní eroze, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1933     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pískovcové skalní město s věžemi, výskyt netopýrů; vyhlášeno SCHKO Český ráj 21. 3. 1998; výměra 18,30 ha.Součást CHKO Český ráj. Jeho součástí je nejrozsáhlejší puklinová jeskyně v Českém ráji - Sklepy, tradiční zimoviště netopýrů. Význam památky je především krajinářský. Nabízí klasický pohled na východní část CHKO s Troskami.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: turistika, rekreace
Popis střetů zájmů: Střet zájmů mezi provozem blízkého kempu a PR Apolena vyvrcholil v r. 2010 zákazem vstupu veřejnosti do skalního města.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Adamovič,J., Cílek, V. (2002): Železivce české křídové pánve.-knih.čes. speleolog. společnosti, 38, 1-172. Praha.; Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.; Čech, S., et.al. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-342 Rovensko pod Troskami. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 07.11.09, Čech Stanislav 12.11.11, Kukal Zdeněk 20.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1635 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1635.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přírodní rezervace Skalní město Apolena u Trosek., Stanislav Čech, 2010
Pavla Gürtlerová, 2009
Pavla Gürtlerová, 2009
Pavla Gürtlerová, 2009
Pavla Gürtlerová, 2009
Pavla Gürtlerová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]