Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn�� lokality: > Babí - Hřebínek

Charakteristika

Babí - Hřebínek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Babí
Mapové listy: 0342, 03424
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Hřbítek ssv. od obce, u kóty 632.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Lom v provozu o celkové délce více než 100 m a výšce stěny až 10 m. Výroba drceného kameniva z bazaltických andezitů.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1448

Geologie

Geologická charakteristika: Žacléřské souvrství, petrovické vrstvy, křenovský rulový slepenec, těleso bazaltického andezitu (karbon, svrchní duckamnt - bolsov). V blízkosti hranice mezi petrovickými a dolsko - žďáreckými vrstvami zde vystupuje v tektonické zoně hronovsko - poříčského zlomu těleso bazaltického andezitu (melafyru), v němž je založen lom. Vyvřelina je většinou masivní,jemnozrnná, místy mandlovcovitá. Má porfyrickou texturu s intersertální nebo pilotaxitickou základní hmotou. V sz. části lomu leží v nadloží efuzivního tělesa tufitické brekcie a nad nimi pískovce s tufitickou příměsí. V nadloží melafyru leží hrubozrnné až balvanité slepence petrovických vrstev, dobře odkryté zejména v jv. části lomu. Jsou polymiktní s kolísavým podílem velkých valounů ortorul a metagranitů lužického typu (facie křenovských rulových slepenců). Dále jsou ve valounech zastoupeny kvarcity, lydity, fylity, metabazity, melafyry,ryolity a různé typy rul. Základní hmota slepenců ma charakter arkózovitých až litických pískovců nebo drob, které ve slepencích tvoří podřízené i samostatné polohy. V sz. části lomu a v eluviu na hřbítku byly nalezeny balvany ortorul a metagranitů o průměru kolem 0,6, výjimečně i 1 m. Klastický materiál pochází z krkonošsko - jizerského krystalinika. Jde o uloženiny aluviálních vějířů fanglomerátového typu. Při stavbě nedaleké dělostřelecké tvrze Stachelberg v letech 1935 - 1938 bylo v oblasti prokopáno 3,5 km chodeb a sálů v hloubce až 60 m pod povrchem. Veřejnosti přístupných 0,75 km rozestavěného podzemí odhaluje i části, které zůstaly bez betonáže. Tyto části procházejí petromiktními načervenalými slepenci petrovických vrstev žacléřského souvrství, ale dá se předpokládat, že jiné zatím nepřístupné chodby (např. z důvodu závalů) mohly být vyraženy i v tělese andezitů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: ložisková geologie, vulkanologie, geomorfologie, sedimentologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: láva, skalní stěna, vulkanoklastika, zkameněliny - flora, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: melafyr, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typová lokalita. V blízkosti hranice mezi petrovickými a dolsko - žďáreckými vrstvami zde vystupuje v tektonické zoně hronovsko - poříčského zlomu těleso křemenného latiandezitu, v němž je založen lom.
Střety zájmů: těžba, rekultivace
Popis střetů zájmů: V jv. části lomu, kde jsou nejlepší výchozy, se už netěží. Poškození těžbou tedy nehrozí. Před jejím ukončením bude nutné rozhodnout o způsobu rekultivace, při níž by měly být nejzajímavější části lomové stěny zachovány.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme lokalitu zařadit mezi chráněné geologické lokality. Po dokončení těžby zamezit devastaci lomu. 8.10.2009;

Literatura

Tásler R. et al. (1979): Geologie české části vnitrosudetské pánve. - Academia, 292 s. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Prouza Vladimír, 17.01.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 15.05.03, Šimůnek Zbyněk 23.09.09, Tasáryová Zuzana 10.01.12, Vajskebrová Markéta 12.07.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1448 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1448.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Podzemní chodby nedaleké dělostřelecké tvrze jsou raženy v petromiktních slepencích petrovických vrstev. Expozice s exponáty navozující dobu stavby v letech 1935 - 38., Markéta Vajskebrová, 2017
Pohled od severu k jihu na lom v tělese bazaltického andezitu., Markéta Vajskebrová, 2017
Podzemní chodby nedaleké dělostřelecké tvrze jsou raženy v petromiktních slepencích petrovických vrstev. Expozice s exponáty navozující dobu stavby v letech 1935 - 38., Markéta Vajskebrová, 2017
Pohled od severu k jihu na lom v tělese bazaltického andezitu., Markéta Vajskebrová, 2017
Pohled od severu k jihu na lom v tělese bazaltického andezitu., Markéta Vajskebrová, 2017
Podzemní chodby nedaleké dělostřelecké tvrze jsou raženy v petromiktních slepencích petrovických vrstev. Tmavá část chodby je pozůstatkem po desítky let trvajícím zatopení., Markéta Vajskebrová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]