Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Ctirad

Lokalizace

Ctirad

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Radlice, Smíchov
Mapové listy: 1224, 12243
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Návrší Dívčí hrady s vrcholem Ctirad, s. od Zlíchova.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Návrší s přirozenými skalními výchozy, starými lomy a zářezy komunikací s odkryvy dvoreckoprokopských vápencůh s názornými příklady tektonického porušení a ojedinělým výskytem žíly minety
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 949

Geologie

Geologická charakteristika: Návrší Dívčí hrady poskytuje na svých SV., V. a J. svazích v horní části názorné odkryvy v pražském souvrství, jmenovitě dvoreckoprokopských vápencích (přirozené výchozy, staré lomy, zářez železnice) s názornými příklady tektonického porušení (brachysynklinální struktura, radiální poruchy aj.). Významné paleontologické lokality, zejména ve starém lomu J. od ulice Na Konvářce pod železničním zářezem (bohatě fosiliferní polohy na přechodu ze sliveneckých vápenců do nadloží, známá lokalita, která poskytla mnoho originálů krinoidů, blastoidů, trilobitů). Další lokalita v zářezu silnice v SV. svahu odkrývá profil fosiliferními dvoreckoprokopskými vápenci s bohatou trilobitovou, brachiopodovou, hlavonožcovou aj. faunou. V zářezu železnice vystupuje v zarostlém výchozu žíla minety, která proráží svrchní polohy dvorecko-prokopských vápenců. Jedná se o jediný přístupný výchoz minety prorážející devonský sled v Barrandienu, důležitý důkaz variského stáří minet v Praze a okolí. Areál je významný z hlediska historie geologických věd - území podrobně studoval již J. Barrande (například v roce 1865), vůbec prvé nálezy zkamenělin, které upoutaly jeho pozornost, údajně pocházejí právě z okruhu této lokality.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, petrologie, sedimentologie, geologie
Jevy: zkameněliny - fauna, žíla (magmatická), vrstva, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1117     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní profil spodním devonem, významné paleontologické lokality, ojedinělý výskyt žíly minety prorážející devonským sledem (jediný přístupný profil v Barrandienu), částečně zachovaná původní morfologie. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: zástavba, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Většina území spadá do přírodní památky Ctirad, z geologického hlediska je třeba chránit i širší areál, zvláště proti zástavbě a úpravám všeho druhu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Barrande, J. (1865): Défense des colonies. III. Étude générale sur nos étages G - H avec application spéciale aux environs de Hlubočep, prés Prague. 1-367. Prague. Budil, P. (1992): Nová fauna z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon, stupeň prag) z Prahy - Konvářky. - Časopis pro mineralogii a geologii, 37 (3), 252-253. Praha. Fiala, F. a Chlupáč, I. (1973): Minetová žíla v barrandienském devonu a její význam. - Čas. Min. Geol., 18 (1), 47-55. Praha. Chlupáč, I. (1957): Stratigraficko-paleontologický výzkum břidlic dalejských a vápenců hlubočepských ve středočeském devonu. - Věst. Ústř. Úst. geol., 32, 249-258. Praha. Chlupáč, I. (1983): Stratigraphical position of Barrande's paleontological localities in the Devonian of Central Bohemia. - Čas. Min. Geol., 23 (3), 261-275. Praha. Vaněk, J. (1962): Předběžná zpráva o paleontologických výzkumech několika lokalit v siluru a devonu Velké Prahy. - Zpr. geol. Výzk. v roce 1961, 81-85. Praha. Kříž J.(1999): Geologické památky Prahy.-Čes.geol.úst.,278 pp. Praha. Vaněk J. (1963): Zpráva o paleontologických výzkumech několika lokalit siluru a devonu Barrandienu.- Zprávy o geol.výzkumech v r. 1962, 105-107. Praha. Budil P.(1992): Nová fauna z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon, stupeň prag) z okolí Prahy - Konvářky. Čas. mineral. geol. 37, 3, 252-253. Praha. Kříž J. (1999): Geologické památky Prahy. - Čes. geol. úst., 278 pp. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 15.04.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 949 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/949.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Návrší se skalními výchozy a starými lomy s instruktivním profilem spodnědevonského pražského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Návrší se skalními výchozy a starými lomy s instruktivním profilem spodnědevonského pražského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]