Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu > Petřínské skalky

Lokalizace

Petřínské skalky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Hradčany, Malá Strana, Smíchov
Mapové listy: 1224, 12243
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Skalnaté stráně SV. a J. od kóty 318 Petřín.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy opuk a pískovců s habrodubovým hájem a zakrslou doubravou.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 947

Geologie

Geologická charakteristika: Izolované skalní výchozy v jejichž podloží leží šikmo ukloněné ordovické břidlice (záhořanské a králodvorské souvrství), na nich diskordantně spočívají vodorovně uložené sedimenty perucko-korycanského souvrství (cenoman, křída).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: cenoman, paleozoikum
Témata: geologie, geomorfologie, botanika, litologie
Jevy: diskordance, výchoz, transgrese
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, opuka, břidlice
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1206     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vyžaduje i nadále ochranu jako významná botanická, geologická a geomorfologická lokalita. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: vegetace, turistika
Popis střetů zájmů: Bez střetů. Částečné zarůstání vegetací, možnost devastace skalek návštěvníky. Opatření - dohled ochrany.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 10.01.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 947 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/947.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]