Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu > Javorový vrch

Lokalizace

Javorový vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Malá Morávka
Mapové listy: 1424,1442, 14244,14422
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Z. od silnice Malá Morávka - Karlova Studánka, na S. a JZ. svahu k. Kosov, délka dobývek je 2,5 km.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Několik desítek šachet a štol, částěčně zasutých, vzniklých těžbou železných rud, převážně v 16. až 19. stol.
Technický objekt: staré dobývky, štola, jáma (šachta)
Exkurzní lokalita: ano
ID : 830

Geologie

Geologická charakteristika: Součástí komplexu je i důl Simon-Juda, uváděný také jako Štola pod Jelení cestou, známý jako evropsky významné zimoviště netopýrů. Pozůstatky rozsáhlých železnorudných dolů: štoly, komíny, propadliny, pinky a haldy.Ložisko je tvořeno 2-3 paralelními, tektonicky rozposunovanými a kulisovitě se překrývajícími pásmy směru sv. - jz. Ložiskové partie jsou tvořeny páskovanými jemně zrnitými magnetitovými rudami, místy s křemen - karbonátovou hlušinou nebo litými partiemi hematitové rudy s polohami tmavošedých jaspilitů. Rudy jsou uloženy v zelených břidlicích vrbenské skupiny. Důl ve kterém je evropsky významné zimoviště netopýrů, je tvořen 4 patry, které jsou spojeny komíny. Vstup do štoly je z povrchové dobývky 15 x 20 m a 10 m hluboké.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: těžební činnost a její následky, zoologie, mineralogie, ložisková geologie
Jevy: zrudnění
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: břidlice zelená
Geologický význam: geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 5326     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jde o jeden z nejrozsáhlejších komplexů dolů, vzniklých hlavně v 16. - 19. stol. těžbou železných rud řádem německých rytířů, který je získal roku 1621 a financoval jimi dolování zlata u Suché Rudné. Rudy byly zpracovávány v železárnách v Malé Morávce a od konce 17. stol. v nových železárnách v Ludvíkově, v dnešní Karlově Studánce. Dnes je přístupná pouze část dolů, ale i ty představují velmi pěkný příklad vývoje dolování. Doly jsou důležitým zimovištěm netopýrů, jedním z největších ve střední Evropě. Dne 1.10.2009 vyhlášeno ZCHÚ NPP Javorový vrch.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Střety při ochraně netopýrů, které ruší neukáznění turisté.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Fojt B., Kruťa T.(1973): Mineralogická charakteristika nerostných asociací v okolí Vrbna pod Pradědem, Čas.Mor.muz.v.přír.,58,7-36. Brno; Kleinwächter(1982): Mineralogické studium magnetitu na Javorovém vrchu u Malé Morávky v Jeseníkách.-MS,dipl.práce. PřF UJEP Brno; Puda, S., Urbánek, J. (1974): Geologické poměry na Javorovém vrchu (Ulrich) u Malé Morávky, Sborník GPO, 7, XII/1974, Ostrava; Večeřová Viera (2006): Malá Morávka - sever, Javorový vrch, Kopřivná, zpráva o výsledcích mapování historických dolů na železo (17.-19.stol.) a ověření jejich povrchových projevů (stav v II. pol. r. 2006), MS. PINKA, 19 s., 15 př. Jeseník; Večeřa, J. - Večeřová, V. (2007): Malá Morávka - Javorový vrch, hornická naučná stezka, 12 s., Česká geologická služba, Praha; Skácel, J. (1968): Oblastní surovinová studie Jeseníky. - Geologický průzkum Ostrava

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Večeřa Josef, 15.10.93
Aktualizoval(a): Večeřa Josef 08.04.11, Večeřa Josef 08.04.11, Večeřa Josef 14.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 830 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/830.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2008
Josef Večeřa, 2008
Josef Večeřa, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]