Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Odkryv v Kravařích

Lokalizace

Odkryv v Kravařích

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Opava
Katastrální území: Kravaře ve Slezsku
Mapové listy: 1532, 15324
Geologická správní oblast: Kvartér - oblasti kontinentálního zalednění, žitavská a vidnavská pánev; osoblažská křída
Lokalizace: 0,8 km JJV. od k. 236, 2,2 km SSZ. od k. 289, S. od Kravař, levý břeh Chlebíčkovského potoka.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Silně zasucená stěna ve starém hliništi.
Technický objekt: hliniště
Exkurzní lokalita: ano
ID : 640

Geologie

Geologická charakteristika: V s. stěně pískové jámy je odkryt relikt náporové čelní morény, na jejíž stavbě se účastní několik zrnitostně i geneticky rozdílných sedimentů. Základním sedimentem jsou hnědavě okrově žluté souvkové písčité hlíny, ve kterých jsou nepravidelně roztroušeny souvky, případně i eratické bloky z nordických hornin (křemen, severská žula, biotitická rula, kvarcit, pazourek, rohovec), jakož i z hornin domácího původu (křemen, kulmská droba, ortorula a čedič). V souvkové písčité hlíně jsou uzavřeny dvě velké kry rzivě hnědého limonitového štěrkopísku, který je považován za glaciofluviální sediment. Zvrstvení je převážně horizontální. Svrchní hrana ker je lemována oranžovou limonitickou obrubou, která vznikla sekundárně vzlínáním hydroxidu Fe 3+. V levé a střední části nasedají souvkové písčité hlíny ostře na šedavě hnědožluté jemnozrnné glaciofluviální písčité štěrky, které obsahují (zvláště na rozhraní mezi oběma typy sedimentů) rozvlečené jílovité čočky. V současnosti je velká část stěny zasuta. V pravé polovině profilu proniká do písčitých souvkových hlín pod limonitizovanými písčitými štěrky rozvlečená polohy písčitojílovité souvkové hlíny, jejíž barva je na čerstvém odlomu hnědofialově červená. Ve dně jámy byla provedena orientační kopaná sonda, z níž je zřejmé, že na lokalitě je víc než 11 m glacigenních sedimentů, náležejících čelní náporové moréně – saale. Nadmořská výška nejvyššího místa profilu činí 261 m n. m.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu - kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie, petrologie, sedimentologie, geomorfologie
Jevy: moréna, výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: hlína, písek, štěrk
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 287     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Relikt náporové čelní morény (saale), důkaz kontinentálního zalednění. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Opava, 12. 8. 1966; změny nebo doplnění: KNV Severomoravského kraje, 24. 4. 1979.
Střety zájmů: nestabilita terénu, vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalita podléhá přirozenému zarůstání vegetací. Stěna silně zasucena.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Nutná kontrola stavu lokality, rozsahu zasucení. 10.11.2008;

Literatura

Macoun, J. - Šibrava, V. (1957): K otázce zalednění Hlučínska a Opavska. Antropozoikum, VII, 241-256. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Uhlířová Ivana, 29.11.93
Aktualizoval(a): Nývlt Daniel 10.11.08, Nývlt Daniel 03.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 640 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/640.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ve stěně pískové jámy je odkryt relikt náporové čelní morény, dokládající kontinentální zalednění v oblasti., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Ve stěně pískové jámy je odkryt relikt náporové čelní morény, dokládající kontinentální zalednění v oblasti., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Ve stěně pískové jámy je odkryt relikt náporové čelní morény, dokládající kontinentální zalednění v oblasti., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Ve stěně pískové jámy je odkryt relikt náporové čelní morény, dokládající kontinentální zalednění v oblasti., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Ve stěně pískové jámy je odkryt relikt náporové čelní morény, dokládající kontinentální zalednění v oblasti., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Ve stěně pískové jámy je odkryt relikt náporové čelní morény, dokládající kontinentální zalednění v oblasti., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]