Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Kystra

Lokalizace

Kystra

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Kystra
Mapové listy: 1212, 12122
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: 100 m j. od obce Kystra na pravém břehu Ohře.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: 150 m dlouhý a 20 m vysoký výchoz v příkré stráni na pravém břehu Ohře.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 51

Geologie

Geologická charakteristika: Ve spodní části svahu vycházejí měkčí střednoturonské slínovce souvrství V-IX, označené Reussem a později Fričem (1889) jako tzv. opukový slín kysterský, ve vyšší části jílovité vápence souvrství Xb s koprolitovou vrstvičkou Xa na bázi. Lokalita zvolena Čechem et al. (1980) jako stratotyp teplického souvrství. V nadloží na spraši archeologická lokalita, nálezy kosterních zbytků a volutové keramiky.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - oharecký vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: stratigrafie, sedimentologie, archeologie
Jevy: litologické rozhraní, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slínovec, vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejrozsáhlejší odkryv ve slínovcích ohárecké faciální oblasti. Stratotypová lokalita teplického souvrství. V nadloží kulturní vrstva s volutovou keramikou.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalitě nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. Nadměrné zarůstání vegetací v poslední době je nutné řešit jejím pravidelným odstraňováním.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech, S. et al. (1980): Revision of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin. - Věst. Ústř. Úst. geol., 55, 5, 277-296. Praha. Frič, A. (1889): Studien im Gebite der böhmischen Kreideformation. Palaeontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten. Die Teplitzer Schichten. - Arch. naturwiss. Landesdurchforsch. Böhm., VII., 2. Prag.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 11.01.94
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 20.07.07, Zelenka Přemysl 16.09.09, Zelenka Přemysl 02.09.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 51 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/51.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přemysl Zelenka
výchozy jizerského a teplického souvrství (stratotyp) s bohatou svrchnoturonskou faunou, Tomáš Kumpan, 2007
Celkový pohled na nejrozsáhlejší výchoz slínovců v Poohří, Přemysl Zelenka, 2006
Pavel Bokr, 2006
Pohled z levého břehu Ohře, v popředí Dr. Jan Němec, Přemysl Zelenka, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]