Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Bílé Horky

Lokalizace

Bílé Horky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Březno, Zeměchy
Mapové listy: 1212, 12121
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: 1.5 km jv. od kóty 237 Březenský vrch, 30 m j. od trati Březno-Louny.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěné lomy v řasáku a slínoviště při železniční trati Postoloprty-Louny.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 48

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěných lomech u železniční trati odkryty pevné zelenošedé příp. rezavé glaukonitické pískovce souvrství IVb Čeňka Zahálky, známé pod místním názvem malnický řasák. V jednom z lomů ve třešňovce odkryto i rozhraní a styk s nadložními slínovci souvrství Va. Lokalita popsána v exkursním průvodci Váňem (in Krutský et al. 1964). Čechem et al. (1980) zvoleno jako hraniční stratotyp bělohorského a jizerského souvrství.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - oharecký vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: stratigrafie, sedimentologie
Jevy: litologické rozhraní, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slínovec
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Odkryta hranice bělohorského souvrství ve facii malnického řasáku a jizerského souvrství (slínovce). Hraniční stratotyp obou jednotek. Významná lokalita poohárecké faciální oblasti české křídy.
Střety zájmů: vegetace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Lokalita silně zarůstá, je třeba odstranit křoviny. Vzhledem k blízkosti cesty časté černé skládkování.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Přístup je velmi ztížený bujným hložím, výchozy i cesty k nim je třeba hledat. Částečně zavezeno skládkou, v současnosti černá skládka. 10.11.2020;

Literatura

Čech, S. et al. (1980): Revision of the upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin. - Věst. Ústř. Úst. geol., 55, 5, 277-296. Praha. Krutský, N. et al. (1964): Sborník k XV. sjezdu Čs. společnosti pro mineralogii a geologii s exkursním průvodcem. - Teplice; Slavík J. (1984) : Litologický a sedimentologický vývoj křídových sedimentů na stratoptypových lokalitách Přední Kopanina, Bílé horky a Dolánky. MS ČGS Praha; Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 11.01.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 30.11.04, Zelenka Přemysl 02.08.07, Zelenka Přemysl 15.09.09, Vajskebrová Markéta 10.11.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 48 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/48.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěné a zarůstající lomy, v nichž se těžil pískovce známé pod místním názvem malnický řasák., Petra Hejtmánková, 2020
Opuštěné a zarůstající lomy, v nichž se těžil pískovce známé pod místním názvem malnický řasák., Petra Hejtmánková, 2020
Opuštěné a zarůstající lomy, v nichž se těžil pískovce známé pod místním názvem malnický řasák., Petra Hejtmánková, 2020
Pevné zelenošedé příp. rezavé glaukonitické pískovce, známé pod místním názvem malnický řasák. , Markéta Vajskebrová, 2020
Stratotypová lokalita hraničního intervalu bělohorského a jizerského souvrství, Tomáš Kumpan, 2008
Přemysl Zelenka, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]