Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Chmelník

Lokalizace

Chmelník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Podmokly
Mapové listy: 0223, 02234
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Výrazná elevace na levém břehu Labe na z. okraji Děčína. Kóta 508 m Cmelník a její širší okolí
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Relikt struskového kužele s bazanitovou lávou a sesuv z roku 1914
Exkurzní lokalita: ano
ID : 4099

Geologie

Geologická charakteristika: Relikt struskového kužele s morfologicky patrným reliktem kráteru ve vrcholové partii. Na svazích četné výchozy hrubě zrnitých strusek s podpůrnou strukturou klastů a sopečnými pumami. Relikty bazanitových láv. Dynamicky se vyvýjející svahy s rozsáhlým sesuvem z roku 1914.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér
Stratigrafie: kenozoikum - neogén, kenozoikum - kvartér - holocén
Témata: vulkanologie, inženýrská geologie, geomorfologie
Jevy: struskový kužel, láva, sesuv, vulkán
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, zvětrávání, gravitační
Hornina: struska, bazanit, deluvium (svahovina)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní vulkanologická a geomorfologická lokalita, v rámci Českého středehoří unikátně zachovalý struskový kužel i s kráterem, na svazích rozsáhlý historický sesuv.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 10.10.17
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 20.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4099 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4099.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]