Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Mramorový lom - Dolní Morava

Lokalizace

Mramorový lom - Dolní Morava

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Velká Morava
Mapové listy: 1423, 14231
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Severní část obce Dolní Morava. 200 m jižně od Mléčného pramene. 500 m sv od Chalupy u Jezu.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Lom s občasnou těžbou v krystalických vápencích komplexu Kralického Sněžníku.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 4097

Geologie

Geologická charakteristika: Ložisko je vázáno na až 150 m mocný a přes 4 km dlouhý sj. pruh krystalických vápenců ve stroňské sérii orlicko-kladského krystalinika. Pruh je ukloněn pod asi 50° k V a jeho nadloží i podloží tvoří biotitické pararuly, zčásti svorové. Ložisko je homogenní bez vložek cizorodých hornin, intenzivně je však postiženo krasověním. V lomu je vchod do jedné z jeskyní, které tyto vápence prostupují na několika místech v údolí Dolní Moravy (Patzeltova jeskyně, Tvarožné díry...) Ložisko je v současné době s občasnou těžbou největším a nejvyužívanějším ložiskem v okolí. Atraktivitu těžby mramoru zvyšuje i jeho deskovitá odlučnost.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: litologie, stavební a dekorační kámen, těžební činnost a její následky, geomorfologie
Jevy: charakteristická hornina, kras
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), antropogenní (činnost lidská), akvatická (činnost vody)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dokumentace těžby mramorů pro využití dekoračních kamenů. Charakteristická hornina pro dané území.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Při ukončení těžby je vhodné zachovat vhodné výchozy hornin a rekultivovat v zájmu ekologické stability zohledňující přírodní sukcesi. Lom v současné době je mimo těžbu a částečně zarůstá (2017).
Stav lokality: ucházející

Literatura

Databáze Dekoračních kamenů , ČGS, http://dekoracni-kameny.geology.cz/

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 13.09.17
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 18.09.17, Kukal Zdeněk 04.03.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4097 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4097.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Radek Svítil, 2017
Radek Svítil, 2017
Radek Svítil, 2017
Radek Svítil, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]