Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Bastlova štola

Lokalizace

Bastlova štola

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Javorná na Šumavě
Mapové listy: 2231, 22313
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: Významná geologická lokalita Bastlova štola se nachází na jv. úpatí vrchu Javorná, přibližně 1500 m z. od obce Keply v blízkosti křížovatky lesních cest. Ústí štoly se nachází v zarostlé kruhovité depresi o průměru cca. 30m, přibližně 10m pod ůrovní terénu.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Jáma je z velké části lemována pozůstatky nahromaděného materiálu z ražby štoly a težby. Tato průzkumná štola pro těžbu křemene ke sklářským účelům byla vyražena v průběhu 19. století, během posledních pokusů o obnovení těžby křemene v této oblasti.
Technický objekt: jáma (šachta), staré dobývky
ID : 3855

Geologie

Geologická charakteristika: Žíly hydrotermálního křemene a polohy sekrečního křemene se na této lokalitě vyskytují v erlánech až kvarcitech a migmatitizovaných paraulách jednotvárné skupiny moldanubika. Samotné žilné těleso již není na povrchové části lokality bohužel zachované, u ústí štoly a okolí se nacházejí roztroušené úlomky až bloky hydrotermálního křemene. Štola je vyražena v erlánu který přechází do kvarcitické rula až kvarcitu. Jedná se o středně- až jemnozrnnou páskovanou horninu šedobílé barvy se světle zelenými pruhy. Lokálně je v horníně vyvinuté vyvětrávání poloh bohatých vápníkem, což způsobuje „pórovitost“ horniny a zvýrazňuje planární stavbu horniny. Hoenina je složená hlavně z diopsidu, jehož obsah dosahuje až 40%. Jeho zrna mají velikost 0,5–4 mm a jsou často popraskaná. Bazický plagioklas tvoří do 20 % objemu a místy je alterovaný. Dále je v hornině přítomný křemen, epidot, K-živec a biotit. Biotit je často postižen chloritizací. V akcesorickém množství se objevuje apatit, titanit, ilmenit.Na lokalitě je patrná penetrativní metamorní foliace, která zde zapadá pod mírnými úhly k SSV. Litologické přechody mezi erlánem a kvarcitem jsou s touto stavbou konkordantní. Historie dobývání křemene je v této oblasti spojena s rozvojem sklářství již od konce 15. století. V okolí vrchu Javorná byly zpočátku vybírány vhodné kusy volného křemene povrchovým sběrem, později se na křemenné žíle těžilo v různě hlubokých jámách. Jejich zasucená ústí jsou dodnes na lokalitě dobře patrná. Kdy byla těžba křemene na Javorné zahájena není možné přesněji určit. Výskyt ložiska křemene ověřil ložiskově geologickým průzkumem Nosek (1967). Z výsledků průzkumu však vyplynula horší kvalita suroviny pro výrobu taveného křemene a malý rozsah křemenných žil. K výpočtu zásob proto nedošlo a hodnocení výskytu bylo negativní. Bastlova štola, která je vedena v Registru starých důlních děl ČGS – Geofondu pod č. oznámení 40 byla počátkem 90. let minulého století zabezpečena z prostředků MŽP proti vniknutí nepovolaných osob zpevněním ústí kamenným portálem se vsazenou uzamykatelnou mříží a jáma oplocena.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: geologie, ložisková geologie, těžební činnost a její následky, mineralogie
Jevy: žíla (hydrotermální), charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), hydrotermální mineralizace
Hornina: erlan, žilný křemen
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Bastlova štola, která je vedena v Registru starých důlních děl ČGS. Dokumentuje historii těžby plus typová lokalita horniny.
Součást VCHÚ: CHKO Šumava
Součást Geoparku: Královská Šumava (kandidát)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Žáčková E. a kolektiv autorů (2015): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 22313 Velhartice.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáčková Eliška, 08.06.15
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3855 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3855.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kamenný portál a ústí do Bastlovy štoly., Igor Soejono, 2012
Bloky erlánu a hydrotermálního křemene v okolí štoly., Igor Soejono, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]