Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Kamenický vrch u Zákup

Lokalizace

Kamenický vrch u Zákup

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Zákupy
Mapové listy: 0331, 03311
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: cca 1500 m v. od Zákup na z svahu Kamenického vrchu
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom odkrývající mohutné těleso diatremy vyplněné explozivní brekcií a proražené pěticí žilných těles.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3691

Geologie

Geologická charakteristika: Mohutné těleso diatremy vyplněné explozivní brekcií a proražené pěticí žilných těles. Přes zdánlivé podobnosti chemického složení je zřejmá různá povaha těchto žil. Navíc je v celé svitě možné vyčlenit typy bohaté na draslík (K2O > 1 hm. %) a typy draslíkem chudé (K2O ≈ 0,5 hm. %). Některé z žil obsahují hojné xenolity plášťového a korového původu. Vzhledem k pestrosti horninových typů a vulkanologických fenoménů se jedná o nejzajímavější lokalitu zpracovávanou v rámci projektu. Po dokončení analytických a interpretačních prací budou navrženy popularizační materiály (leták, cedule) propagující tuto lokalitu a interpretující zdejší geologickou stavbu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie
Jevy: žíla (magmatická), charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Chemická variabilita hornin, kde je v jediném lomu odkryto pět samostatných žilných těles, vzájemně se lišících petrografií i chemickým složením. Vhodná instruktivní lokalita.
Střety zájmů: rekultivace, vegetace
Popis střetů zájmů: Nutno zachovat šetrnou rekultivaci, aby nedošlo k zavezení významných profilů hornin. Hrozí zarůstání lokality.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Shields, S., Petronis, M. S., Rapprich, V., Lindline, J., Valenta, J., & Falance, J. J. (2016, February). A Multi-Disciplinary Study Evaluating Magma Emplacement Processes of the Oligocene Zákupy Diatreme (Czech Republic). In AGU Fall Meeting Abstracts.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 16.08.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 08.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3691 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3691.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]