Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Ctětín

Lokalizace

Ctětín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Ctětín
Mapové listy: 1344, 13442
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: jámový lom západně od obce Ctětínek, v blízkosti silnice Ctětínek – Nová Ves
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: jámový lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3625

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v železnohorském plutonickém komplexu, v jeho severní části, který se podle nového členění nazývá nasavrcký pluton (variské stáří). Základní horninový typ je jemnozrnný světle šedý amfibol-biotitický granodiorit s podružným žilným doprovodem. Lom byl poměrně nedávno znovu otevřen (Sates Čechy s.r.o.), takže je možné na skalních stěnách rozlišit zónu eluviálních zvětralin, přecházejících do kulově rozpadavých bloků, níže pak do skalních bloků s přechodem do kompaktních hornin. Tento granodiorit je zpracováván na místě na dlažební kostky různé velikosti, větší kompaktní bloky jsou připravovány pro výrobu větších kamenických prvků. Na okraji dobývacího prostoru byl vybudován ve spolupráci s ČGS jádrový 80 m vrt, na kterém je uskutečňován dlouhodobý monitorong stability granitoidů v ČR.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon, paleozoikum - perm
Témata: geologie
Jevy: skalní stěna, eroze
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání
Hornina: granodiorit
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: návštěva lokality je limitována kladným souhlasem majitelů lomů a dodržováním bezpečnostních a organizačně-technických předpisů
Stav lokality: nepřístupná, zavezená

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 05.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17, Kukal Zdeněk 14.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3625 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3625.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
kulovité zvětrávání granitů, Anon, 2011
kulovité zvětrávání granitů, Anon, 2011
kulovité zvětrávání granitů, Anon, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]