Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Kunětická hora

Lokalizace

Kunětická hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Pardubice
Katastrální území: Ráby
Mapové listy: 1323, 13234
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Asi 5 km sv. od Pardubic, severně od obce Ráby. Přístupná ze silnice Ráby - Němčice, případně po zelené turistické značce z Ráb nebo po červené z Kunětic.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výrazný vršek tvořený lakolitem v rovinaté krajině. Na vrcholu stojí pozdně středověký hrad. Hornina je odkryta zejména lomem v západní a jižní části kopce.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3567

Geologie

Geologická charakteristika: Tefrifonolitový lakolit (mělce podpovrchová intruze) obnažený z okolních křídových usazenin selektivní erozí. Svým oligocénním stářím spadá Kunětická hora do hlavní etapy vulkanické činnosti v Českém masivu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, intruze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: fonolit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5980     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý výskyt diferencovaného vulkanizmu na Pardubicku, daleko od oherského riftu. Významný horninový typ, krajinná dominanta.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: beze změn 03.01.2013;

Literatura

Juráček J. (2015): Deformační vývoj hornin a vztah geologických struktur k údolním osám na Kunětické hoře u Pardubic, Vč. sb. přír. – Práce a studie, 22 (2015): 19–36. Rapprich V. (2012): Za sopkami po Čechách, Grada Publishing, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 03.09.12
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 03.01.13

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3567 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3567.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vladislav Rapprich, 2012
Vladislav Rapprich, 2012
Vladislav Rapprich, 2012
Vladislav Rapprich, 2012
Vladislav Rapprich, 2012
Vladislav Rapprich, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]