Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Kozinec - granodiorit (petrohradský typ)

Lokalizace

Kozinec - granodiorit (petrohradský typ)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Petrohrad
Mapové listy: 1213, 12133
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: 1 km j. od obce Petrohrad, jz. výběžek elevace kóty Kozinec
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozené výchozy v biotitickém granodioritu (petrohradského typu)
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3523

Geologie

Geologická charakteristika: Ve skalních výchozech je odkryt středně zrnitý biotitický granodiorit (petrohradský typ), místy slabě porfyrický s vyrostlicemi živců, má světle šedou barvu. Významným makroskopickým znakem je často nápadné uspořádání lišt biotitu v proužcích, způsobené pravděpodobně mylonitizací nebo metamorfním postižením. Hornina má všesměrně zrnitou texturu, hypidiomorfně zrnitou strukturu. Nové datování U/Pb na monazitu ze dvou vzorků petrohradského granodioritu z lomu v Petrohradu (nedaleko od této lokality) ukazuje stáří granodioritu 488 ± 24 Ma.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - lounský pluton - jesenický masiv
Stratigrafie: paleozoikum - kambrium
Témata: geologie, geomorfologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: deformační stavby, intruze, mrazový srub, skalní hřbet, skalní ostroh, skalní stěna, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granodiorit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita ukazuje typický petrohradský biotitický granodiorit.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou střety
Stav lokality: dobrý

Literatura

Breiter,K.(2003):Granitoidy tiského masivu.- Zpr. o geol.výzk.,13 - 16. Praha.; Seifert A., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-133 Jesenice. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, 03.05.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3523 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3523.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kozinec – kulovitý rozpad petrohradského granodioritu, na okrajích tělesa silně deformovaný. , Antonín Seifert, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]