Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Mlýnský vrch - granit typ Blatno

Lokalizace

Mlýnský vrch - granit typ Blatno

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Blatno u Podbořan
Mapové listy: 1213, 12133
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: 800 m v. od obce Blatno u Podbořan,na jz. úpatí Mlýnského vrchu.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní ostroh a lůmek mimo těžbu v biotitických granitech
Technický objekt: lom
ID : 3521

Geologie

Geologická charakteristika: Biotitický granit je makroskopicky odlišný od tiského typu granitu svou červenavou barvou způsobenou jednak větší přítomností Fe-oxidů na povrchu minerálních zrn a též větším množstvím narůžovělých vyrostlic živců do velikosti 1,3 cm. Dále obsahuje křemen šedavé někde až červenavé barvy a místy i větší množství biotitu. Na lokalitě je vidět tektonická zóna ssv.-jjz. směru s pravostranným posunem a subhorizontálně orientovanými striacemi. Nápadná mylonitizace je doprovázena proniky žil mléčně bílého křemene o mocnosti do 1 m, místy s náznaky hrubšího pegmatitového vývoje. Biotitický granit s novotvořeným muskovitem ukazuje v mikroskopu pertitický albit v K-živci, který je rozsáhle zatlačovaný drobným muskovitem a biotit rekrystalizovaný na jemnozrnné agregáty novotvořeného biotitu. Akcesorie tvoří zirkon a apatit přítomné v agregátech biotitu, chlorit, monazit, rutil a Mn-ilmenit.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - lounský pluton - jesenický masiv
Stratigrafie: paleozoikum - kambrium
Témata: geologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: intruze
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula), mylonit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typická lokalita biotitického granitu typ Blatno, zajímavě tektonické jevy.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Seifert A., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-133 Jesenice. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, 02.05.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3521 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3521.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Blatno – výchoz granitu s tektonickou zónou ssv. - jjz. směru., Antonín Seifert, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]