Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Detaň

Lokalizace

Detaň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Skytaly
Mapové listy: 1124, 11242
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Jižní úpatí Kružínského vrchu, jz. od obce Detaň
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Instruktivní profil ve stěně lomu. Líňské souvrství – kaolinizované bimodální pískovce permu; eocénní přeplaveniny s in situ silkrustou; bazální vulkanoklastika komplexu Doupovských hor.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3511

Geologie

Geologická charakteristika: Ve spodní části stěny opuštěného lomu vystupují nejprve kaolinizované bimodální pískovce permu v mocnosti přibližně 5 – 7 metrů s tence vyvinutou silkrustou v nejvyšší části. V jejich nadloží vystupuje asi 2 m mocný sled paleogénních, silně jílovitých pískovců, tvořených nejprve žluto-zelenou vrstvou s vyšším obsahem přeplaveného kaolinitu a výše pak tmavě hnědými slídnatými pískovci bez kaolinitu s dominantním magnetitem v těžké frakci. Ve stropu výchozu jsou tyto masivní jílovité paleogénní pískovce překryty subhorizontálně uloženými místy slabě vápnitými tufitickýmí prachovci a pískovci případně tufy vulkano-sedimentárního komplexu Doupovských hor oligocenního stáří.Odkryté silně kaolinizované pískovce permu jsou součástí dosud netěženého ložiska kaolinu Vrbička a jsou typické svou bimodální distribucí zrn, jejich dokonalým opracováním a paralelní laminací s úklony k SZ. Jen nejvýše 30 cm mocná paleogénní silkrusta je vyvinutá ještě v kaolinizovaných pískovcích permu, zhruba půl metru pod bází žluto-zelených paleogénních pískovců s odlišnou asociací těžkých minerálů. Masivní paleogénní pískovce jsou většinou rozpadavé a silně jílovité, lokálně se křemitým tmelem, který je vyvinutý jako opticky nesouhlasné nárůsty kolem křemenných zrn. Příměs dokonale opracovaných hrubě písčitých zrn, spolu s asociacemi těžkých minerálů svědčí o částečné erozi a redepozici permských bimodálních pískovců v paleogénu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum - kladensko-rakovnická pánev - rakovnický revír
Stratigrafie: paleozoikum - perm - spodní perm - autun - svrchní autun
Témata: stratigrafie, sedimentologie, vulkanologie
Jevy: litologické rozhraní, diskordance, inkrustace, sluňák
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická, zvětrávání, eolická (činnost větru)
Hornina: kaolin, pískovec, kvarcit, tufit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Profil je pěknou ukázkou sukcese kaolinizovaných pískovců permokarbonu a nadložních, přeplavených uloženin s paleogenní kvarcitovou krustou, které jsou přeryty bazálními tufity vulkanosedimentárního komplexu doupovských hor.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Lokalita je v dnes opuštěném lomu na kaolín. V současné době stoupá zájem o obnovení těžby v této oblasti - popsaná lokalita by mohla být zničena, ale mohly by být odkryty další obdobné profily.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Lojka R. in Hradecký P. a kol. (ed): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 11-242 Valeč. - Česká geologická služba, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lojka Richard, 03.09.11
Aktualizoval(a): Lojka Richard 08.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3511 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3511.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Detail zvrstvení v kaolinizovaných eolických pískovcích líňského souvrství, Richard Lojka, 2012
Celkový pohled na opuštěný kaolinový odkliz. Bílé kaolinizované střednozrnné pískovce, velmi dobře vytříděné jsou velmi pravděpodobně eolického puvodu, karbon-perm, líňské souvrství, Richard Lojka, 2012
Žluto-hnědé oligocénní pískovce.Ve spodní části patrný horizont silkrusty v bělavých pískovcích, v nadloží poloha žlutých a dále pak hnědých pískovců (částečně jílovitých) oligocénního stáří, v nejvyšší části tmavě hnědé-fialové tufity eocénního stáří. , Richard Lojka, 2012
Žluto-hnědé oligocénní pískovce.Ve spodní části patrný horizont silkrusty v bělavých pískovcích, v nadloží poloha žlutých a dále pak hnědých pískovců (částečně jílovitých) oligocénního stáří, v nejvyšší části tmavě hnědé-fialové tufity eocénního stáří. , Richard Lojka, 2012
Kontakt oligocénních pískovců a eocénních tufitů, Richard Lojka, 2012
Silkrusta ve stropu kaolinizovaných pískovců. Tenký horizont (do 10 cm) žluto-šedé silkrusty vyvinutý jestě v kaolinzovaných pískovcích líňského souvrství, pravděpodobně v oligocénu., Richard Lojka, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]